Dit zijn de Groningse coalitieplannen van 2019 tot 2022

Er komen bomen op de Grote Markt, Groningers gaan meer ozb betalen en er komt een parkeergarage bij het Hoofdstation. Dat zijn enkele plannen uit het nieuwe coalitieakkoord, voor de periode 2019 tot 2022.
In het akkoord staan ook zaken als het definitief sluiten van de tippelzone, de voorbereidende werkzaamheden op het aanleggen van de eerste woonbuurt op het Suikerunieterrein en de wens om 50.000 woningen te verwarmen met restwarmte vanuit de Eemshaven.
We belichten in dit artikel de highlights van de vijf sporen die de coalitie (GroenLinks, PdvA, D66 en ChristenUnie) wil volgen in de komende periode onder de noemer 'Gezond, groen, gelukkig Groningen'. De plannen zijn deels nieuw en deels bestaand.

De mens centraal

- Een betere begeleiding van 240 zogenaamde multiprobleemgezinnen. Het gaat om gezinnen met meerdere problemen, zoals armoede, schulden, verslaving, werkloosheid en geweld.
- Meer schuldenvoorlichting op scholen.
- Afspraken met energiebedrijven en corporaties om een opeenstapeling van schulden te voorkomen.
- Verkleinen van gezondheidsverschillen tussen wijken en dorpen. De gemeente wil een maatschappelijk akkoord sluiten met onder andere zorgverleners, GGD, wijkbedrijven en sportverenigingen om wijken en dorpen gezonder te maken.
- De tippelzone aan de Bornholmstraat wordt per 31 maart gesloten. De opvang en begeleiding van sekswerkers heeft priorireit.
- De winteropvang voor daklozen wordt voortgezet.
- De coalitie handhaaft het kindpakket, waardoor kinderen in armoede toch hetzelfde kunnen doen als hun leeftijdsgenootjes.
- Miljoeneninvestering voor wijkvernieuwing.
De tippelzone aan de Bornholmstraat in Stad. Foto: Jos Schuurman/FPS

'Herwinnen openbare ruimte'

- Er wordt minimaal 1 miljoen euro geïnvesteerd in meer groen, waaronder bomen op de Grote Markt.
- Vanuit het nieuwe Groeninvesteringsfonds worden jaarlijks honderd extra bomen geplaatst.
- Meer fietsenstallingen en meer controle op fout gestalde fietsen door stewards
- Minder parkeerplaatsen op straat. Onder andere honderd minder binnen de Diepenring in Stad.
- Andere tarieven voor parkeren in garages om dit aantrekkelijker te maken.
- In 2021 volgt een besluit over de Oosterhamrikzone. Tot die tijd wordt er gezocht naar alternatieven voor de autoverbinding aldaar.
Zo kan de Grote Markt met bomen eruit komen te zien Fotobewerking: RTV Noord

Groningen Actief

- Minder mensen in de bijstand. Als iemand na drie maanden nog geen baan heeft, krijgt de werkloze scholing en reïntegratie aangeboden in het Ontwikkelhuis.
- Tegengaan van digitale laaggeletterdheid.
- Een experiment van vier jaar met de basisbaan tegen 'een fatsoenlijk loon' als bijvoorbeeld fietssteward, buurtconciërgen of klasse-assistenten.
- 500 mensen met bovenstaande maatregelen helpen aan een baan of perspectief hierop.

Energietransitie en wijkvernieuwing

- Duizenden woningen gaan van het gas af, te beginnen in de stadswijken Paddepoel en Selwerd.
- Er komen plannen voor wijkvernieuwing in Selwerd, De Wijert, Beijum, De Hoogte en de Indische Buurt.
- De dorpsvernieuwing van Ten Post en Ten Boer heeft prioriteit. De gemeente wil een goede nieuwbouwregeleing voor aardbevingsbestendig bouwen.
- Ambitie om in 2035 co2-neutraal te zijn, blijft gehandhaafd.
- Onderzoek naar het gebruiken om met restwarmte van de Eemshaven 50.000 woningen in de gemeente te verwarmen.
- Onderzoek naar het plaatsen van windmolens op Stainkoeln en Westpoort.
- Onderzoek naar zonneweides in Meerstad-Noord.
- 10 miljoen extra voor investeringen in duurzame energie.

Groningen ontwikkelt zich verder

- Groei van 5.000 banen.
- Verder kijken naar 'innovatie en duurzame vervoersconcepten', waaronder een tram of een lightrail.
- Het koopzondagenbeleid blijft voorlopig zoals deze was. Binnen twee jaar ligt er een nieuwe winkeltijdenverordening.
- Een verbod op plezierjacht.
- De gemeente deelt niet in de financiele risico's van Aanpak Ring Zuid.
- Een ondergrondse parkeergarage aan de zuidkant van het stationsgebied.
- Jaarlijks 30 procent extra sociale huurwoningen.
- Geen woningbouw in de groene gebieden tussen Groningen, Haren en Ten Boer.
- Meer groen op het Suikerunieterrein en Stadshavens (Eemskanaalzone).
- Aanleg infrastructuur bij het Suikerfabriekterrein, zodat daar een eerste woonbuurt kan komen.
- Een huisvestingsplan voor scholen voor de komende twintig jaar.
- Groningen blijft vluchtelingen die op straat komen te staan opvangen.
- Onderzoek naar centrale vuurwerkshows met oud en nieuw en het uitbreiden van vuurwerkvrije zones.
- Een nieuwe manier van afvalinzameling. Hier wordt binnen twee jaar een besluit over genomen.
Een impressie van het stationsgebied met onder andere plek voor een ondergrondse parkeergarage. Bron: Groningen Spoorzone.

Financiële plaatje

Om de plannen te realiseren, wordt onder andere de ozb voor woningen verhoogd. Bedrijven uit de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren gaan net zo veel betalen als bedrijven in de voormalige gemeente Groningen. Een compensatiefonds komt hen tegemoet.