Groningers en partijen: moet de provincie doorgaan met de ringweg zuid?

Werkzaamheden aan de ringweg zuid in februari 2019
Werkzaamheden aan de ringweg zuid in februari 2019 © Bart Breij/RTV Noord
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart, belicht RTV Noord de belangrijkste thema's in de provincie. Vandaag: moet de provincie doorgaan met de ombouw van de zuidelijke ringweg?
In deze week, van maandag 11 tot en met zondag 17 maart, hebben we elke dag aandacht voor een ander thema. Je vindt een overzicht van alle thema's in ons dossier. Hier kun je het Kieskompas zelf doen.

De stelling vandaag

Vandaag baseren we ons op de Kieskompas-stelling: De aanpak van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen moet doorgaan, ook als dat meer geld kost.
Om de ombouw van de zuidelijke ringweg, met minder op- en afritten aan de weg, een ondergronds gedeelte ten hoogte van de DUO/ Belastingdienst en een Julianaplein zonder verkeerslichten, is de laatste tijd omstreden geraakt.
In de provincie zetten meerdere partijen hun vraagtekens bij de haalbaarheid van het project, nu er al voorafgaand aan de grootste werkzaamheden drie jaar vertraging in het project is geslopen.

Wat vinden Groningers?

Toch zijn Groningers het er in grote mate over eens: de provincie moet doorgaan met de zuidelijke ringweg, ook als dat extra geld kost. 43 procent is het met die stelling eens en 22 procent van de stemmers is het er zelfs 'helemaal mee eens'. Dik 65 procent van de Groningers, is dus voor. Dat geldt voor bijna alle stemgerechtigde leeftijden en alle opleidingsniveau's.
Wel geven mannen aanzienlijk vaker 'helemaal mee eens' aan en staan vrouwen vaker neutraal in de kwestie. Slechts vijftien procent van de Groningers roept de ombouw van de ringweg liever een halt toe als dat extra geld kost.
Toch zijn sommige partijen zeer stellig over de kwestie. Wat vindt welke partij?

Deze partijen zijn voor doorgaan met de ringweg zuid, ook als dat meer geld kost:

VVD: Dit moét snel en goed gebeuren

De vertraging bij de aanleg van de zuidelijke ringweg is slecht voor het imago van Groningen en slecht voor onze economie. De zuidelijke ringweg móet snel en goed worden aangelegd, waarbij alles op alles wordt gezet om de overlast voor inwoners en bedrijven te beperken.
De vertraging zorgt ook voor een latere aanpak van de westelijke ringweg. Deze aanpak blijft op de agenda staan. Ook wordt gekeken of we alvast stappen kunnen zetten en ondertussen de huidige westelijke ring kunnen voorzien van een groene golf om de doorstroming te verbeteren. De VVD wil de ontsluiting tussen Zuidhorn en Leek in het Westerkwartier.

CDA: Zo snel mogelijk door

Wij willen na de oplevering van de zuidelijke ringweg van de stad Groningen zo snel mogelijk door met de aanpak van de westelijke ringweg.

PvdA: Vinger aan de pols bij westelijke ringweg

Aansluitend op de realisatie van de zuidelijke ringweg gaan we aan de slag met de aanpak
van de westelijke ringweg. We houden daarbij nadrukkelijk de financiële vinger aan de pols.

GroenLinks: Verkeer in stadsstraten minimaliseren

De aanleg en capaciteitsverhoging van autowegen heeft beslist niet onze prioriteit, maar nu de zuidelijke ringweg wordt aangepakt zet GroenLinks alles op alles om het verkeer in de stadsstraten te minimaliseren, de geluidsoverlast zoveel mogelijk terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is aan GroenLinks te danken dat de weg deels onder de grond verdwijnt, het Sterrebos kan worden hersteld en wijken weer met elkaar worden verbonden.
Verder heeft onze inzet voor een betere inpassing ertoe geleid dat er meetpalen komen voor de luchtkwaliteit en dat er wordt gekeken of de geluidshinder verder teruggebracht kan worden met zogeheten diffractiestroken. Ook wordt het akoestische gat bij Hoogkerk-Zuid gesloten en wordt de weg compacter aangelegd. De aanbesteding heeft opgeleverd dat alle zogeheten optimalisaties, waaronder de voor GroenLinks belangrijke Esperantofietstunnel, worden uitgevoerd. Zelfs het Oude Winschoterdiep blijft bevaarbaar voor kleine bootjes.

D66: Verdiepte ligging past goed in de stad

Uitgangspunt voor D66 blijft het huidige ontwerp. Er ligt een ontwerp dat door de verdiepte ligging goed in de stad past. Ook hebben we als raad extra op- en afritten en een fietstunnel in het project weten te krijgen. Wij blijven daar bovenop zitten, want deze snelwegverbinding mag geen barrière worden voor de inwoners van de stad. We moeten en willen er met dit ontwerp juist op vooruit gaan.

ChristenUnie: Geen concessies op veiligheid en kosten

Voor de bereikbaarheid van en de doorstroming bij de stad is aanpak van de zuidelijke ringweg van groot belang. Tijdens de bouwwerkzaamheden moet de doorstroming en ontsluiting van de stadswijken voldoende worden gewaarborgd. Afspraken met de aannemer moeten worden nagekomen en alles moet in het werk gesteld worden om overlast voor omwonenden te beperken. 
Afsluitingen moeten tijdig en duidelijk gecommuniceerd worden en vergezeld worden van goede omleidingen. Bij bestaande en nieuwe tegenvallers doen we geen concessies ten opzichte van veiligheid en kosten. Eventuele kostenoverschrijdingen mogen niet ten koste gaan van projecten in de regio.

Partij voor het Noorden: Verbindingen zijn belangrijk

De Partij voor het Noorden is voorstander van snelle, nieuwe en veilige verbindingen, zowel via de weg en het spoor als via de lucht en het water. De Partij voor het Noorden wil de Zuiderzeelijn terug op de politieke agenda, maar dan uitgebreid met een snelle treinverbinding naar Duitsland. Verdere groei van het luchtverkeer moet vanuit milieuoogpunt worden afgeremd.
Het verbeteren van de treinverbindingen met het Noorden kan dat bevorderen. Om dezelfde reden zijn er goede treinverbindingen tussen Veendam, Stadskanaal en Emmen gewenst. Verder blijft geregeld busvervoer op het platteland van levensbelang om verdere ontvolking van het platteland tegen te gaan.

Forum voor Democratie: Daadkrachtig investeren

Groningen is een provincie die in toenemende mate kampt met verkeersproblemen en files. Het is van essentieel belang dat er nu daadkrachtig geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur.

DENK: Voor

DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen.

50 Plus: Voor

Goed onderhoud van (water)wegen. Verkeersknelpunten in kaart brengen en oplossen.

Deze partijen zijn tegen doorgaan met de ringweg zuid als dat extra geld kost, of zelfs helemaal tegen verdere ombouw:

SP: Per direct stilleggen

De bouw van de zuidelijke ringweg dient per direct te worden stil gelegd. Er moet eerst nader onderzoek komen of de weg veilig kan worden gerealiseerd volgens het vastgelegde tracé en, zo ja, op welke wijze. Ook wordt gekeken of dit kan binnen het beschikbare budget.
Bij dit onderzoek dienen onafhankelijke deskundigen te worden betrokken. Het project wordt pas weer hervat als dit onderzoek tot een positieve conclusie leidt. De Duitse hoofdaannemers die leidend zijn in het consortium Herepoort dienen zich garant te stellen voor de realisatie voor het overeengekomen bedrag.

PVV: Dit heeft niks met bereikbaarheid te maken

We moeten stoppen met de ombouw van de zuidelijke ringweg in zijn huidige vorm. Het onderdeel van de verdiepte ligging is onnodig gecompliceerd en heeft niets met de bereikbaarheid van Groningen te maken. Het realiseren van een groenstrookje van het Sterrebos naar de Zuidelijke Begraafplaats kost 300 miljoen en is dus pure geldverspilling.

Groninger Belang: Op de verkeerde plek

De zuidelijke ringweg wordt nu gerealiseerd op de verkeerde plek met alle tegenvallers en overlast tot gevolg. Als je echt spreekt over een ringweg die de verkeersstromen scheidt, moet de ring rondom Groningen veel ruimer worden opgezet.

Partij voor de Dieren: Nieuw plan nodig

De Partij voor de Dieren is tegen de plannen voor de zuidelijke ringweg. Een nieuw plan is nodig. Ook zonder ecologische schade kan de weg gemoderniseerd worden.
*Forum voor Democratie heeft deze vraag niet beantwoord bij het Kieskompas. De huidige uitleg komt uit haar verkiezingspunten. We hebben er zelf het oordeel 'Voor' aan gekoppeld, omdat dat in lijn is met de uitleg.