Instellingen

Groningers en partijen: moeten vervuilende bedrijven uit de provincie worden geweerd?

Een blazer bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum
Een blazer bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum © Wim Koridon

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart belicht RTV Noord de belangrijkste thema's in de provincie. Hoe denken Groningers en de partijen over vervuilende bedrijven die werkgelegenheid opleveren?

In deze week van maandag 11 tot en met zondag 17 maart besteden we elke dag aandacht aan een ander thema. Je vindt een overzicht van alle thema's in ons dossier. Hier kan je het Kieskompas zelf doen.

Vandaag baseren we ons op de Kieskompas-stelling: Vervuilende bedrijven moeten uit de provincie worden geweerd, ook als dit ten koste gaat van de werkgelegenheid.

Wat vinden Groningers?

Deze stelling blijkt een van de spannendste van het Kieskompas. Op basis van de vele invullers van het Kieskompas, kunnen we stellen dat 41 procent van de Groningers voor het weren van vervuilende bedrijven is, ook als dat ten koste gaat van de werkgelegenheid. 43,3 procent is daartegen. 15,6 procent geeft aan neutraal in de kwestie te staan.

Mannen nemen meer stelling in de kwestie dan vrouwen. Bij mannen is 17,6 procent het 'helemaal oneens', bij vrouwen is dat 5,9 procent. Zij vullen vaker 'neutraal' in. Hoger opgeleiden zijn vaker bereid bedrijven te weren dan mbo'ers en lager opgeleiden. Daar is een meerderheid voor behoud van de bedrijven en de werkgelegenheid die daarmee is gemoeid.

Tijd dus om te kijken hoe de provinciale partijen voor 20 maart er tegenover staan.

Deze partijen zijn vóór het weren van vervuilende bedrijven, ook als dat ten koste gaat van de werkgelegenheid:

GroenLinks: Koploper in de vergroening

GroenLinks wil dat de industrie in Groningen gaat draaien op groene grondstoffen. Daarop wordt vol ingezet met vergunningverlening, toezicht en handhaving. De chemische industrie in onze provincie wordt koploper in de vergroening. GroenLinks wil dat de provincie bij het internationaliseringsbeleid voorrang biedt aan duurzame en schone bedrijven om zich te vestigen in Groningen.

GroenLinks wil dat de provincie de productie stimuleert van milieuvriendelijke en hoogwaardige producten die geschikt zijn voor hergebruik en recycling. Er komt een grondstofkaart (samen met Drenthe en Friesland) om in beeld te brengen welke grondstoffen beschikbaar en recyclebaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een database voor materialen, zodat overheid en bedrijven helder hebben hoeveel materiaal zich waar in de kringloop bevindt en wat beschikbaar is.

Om stappen te zetten op weg naar een circulaire economie zoekt de provincie actief samenwerking met bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in de provincie. Zeehavens moeten qua logistiek en beschikbaarheid van kennis optimaal geschikt zijn als uitvalsbasis voor het bouwen en onderhouden van windparken op zee.

Partij voor de Dieren: Verbreek banden met fossiele bedrijven

De provincie verleent geen subsidies en neemt op geen enkele wijze deel aan voor milieu en/of omwonenden schadelijke bedrijven. Aandelen in dergelijke bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Nedmag worden verkocht. De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd. Groningen verbreekt de financiële banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.

D66: Het gaat ook banen opleveren

Laat onze CO2-voetafdruk dalen en maak Groningen koploper in de energietransitie. Ons streven is ambitieus: wij willen dat de CO2-voetafdruk van de provincie zo snel mogelijk daalt en dat de provincie Groningen koploper wordt in de energietransitie. Op weg daarnaartoe willen we dat in 2035 alle energie waarvoor de provincie rechtstreeks verantwoordelijk is duurzaam wordt opgewekt.

De Groninger landbouw is duurzaam in 2030 en draagt bij aan klimaatadaptatie. En na 2040 produceert Groningen genoeg hernieuwbare energie voor zichzelf en exporteert groene energie. Deze ambities hebben we geformuleerd in het Nationaal Programma Groningen. De energietransitie zal onherroepelijk banen kosten, maar ook veel nieuwe banen opleveren,
evenals lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving.

SP: Emissiebeleid vaststellen

De Provincie moet gebiedsgericht emissiebeleid vaststellen voor schadelijke stoffen als zwavel, fijnstof en zware metalen en moet toezien op de naleving ervan. De Provincie dient zorg te dragen voor een overkoepelend milieubeleid per regio, waarbij de leefbaarheid voorrang krijgt boven economische groei. Hiervoor zijn strikte afspraken nodig met de bestaande en de toekomstige industrie.

50 Plus: Voor

50PLUS! Groningen wil veiligheid-en milieuregels streng handhaven.

Deze partijen zeggen neutraal in de kwestie te staan:

PvdA: Unieke kans

We hebben de unieke kans om de voorloper in de productie van groene energie te
worden. Een prachtige uitdaging voorde provincie, die naast het tegengaan van de
klimaatverandering en het afremmen van de gaswinning ook een boost zal zijn voor de
werkgelegenheid in de regio. De huidige doelstelling van de provincie is om in 2050 100% duurzame energie te produceren. Wat ons betreft kan het sneller, mits het rechtvaardig gebeurt. De omslag die wij voor ogen hebben, komt ten goede aan de hele samenleving. We willen dat ook de lage en middeninkomens aan de ontwikkeling kunnen deelnemen en er baat van hebben. Zo maken we vindingrijkheid en enthousiasme los.

Partij voor het Noorden: Vervangende werkgelegenheid aanbieden

Op het gebied van de waterstofeconomie dient de provincie een leidende rol op te eisen. Deze provincie heeft immers al veel expertise als het gaat om gastransport en -opslag.
Met de afbouw van de gaswinning in Groningen gaan veel banen verloren. Daarvoor moet vervangende werkgelegenheid aangeboden worden. Waterstof kan een cruciale bijdrage leveren aan de inpassing van door zon en wind opgewekte stroom en zorgt voor passende werkgelegenheid in het noordelijke gebied.

Groninger Belang: Minder bemoeienis vanuit provincie

Groninger Belang wil de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burgers leggen, dus minder bemoeienissen vanuit de provincie en meer overlaten aan de gemeenten. Daarmee krijgen inwoners meer te zeggen over hun eigen omgeving. De provincie Groningen moet ondersteunend en dienend zijn naar de gemeenten.

DENK: Klimaatrealisme is belangrijk

DENK vindt dat er een middenweg gevolgd moet worden tussen de klimaathysterici van de grachtengordel enerzijds en de klimaatontkenners van rechts anderzijds. DENK vindt dat klimaatrealisme belangrijk is, waarbij de kosten eerlijk verdeeld worden. De grote bedrijven die het meest uitstoten, moeten daarvoor de meeste kosten op zich nemen.

Deze partijen zijn tegen het weren van vervuilende bedrijven als daardoor de werkegelegenheid in gevaar komt:

VVD: Vervuiling bij de bron aanpakken

Wij willen niet dat afvalverwerkende bedrijven worden geweigerd om zich in Groningen te vestigen. Integendeel, afvalverwerking is onderdeel van circulair werken en de Statenfractie is al jaren een groot voorstander van circulair werken, en vervuiling bij de bron aanpakken.

De Omgevingsdienst Groningen is het orgaan dat zich bezighoudt met de vergunningen, toezicht en handhaving. Een betere samenwerking tussen de gemeenten is essentieel om de dienst haar werk goed te kunnen laten doen. De provincie kan daarbij een stimulerende rol spelen.

PVV: Vervuilende bedrijven stimuleren

Het creëren van werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt van de PVV. Vervuilende bedrijven moeten dan ook niet worden geweerd, maar moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd om over te gaan op schonere productiemethoden.

CDA: Belangrijke pijlers voor de economie

De ICT-sector in de provincie, de scheepsvaart en scheepsbouw, de bedrijvigheid in het Eemsdelta-gebied, de winning van delfstoffen rondom Veendam en de grondstoffenleveranciers waaronder de agrarische bedrijvigheid: dit zijn belangrijke pijlers voor de economische structuur van onze provincie. Wij willen clustervorming faciliteren onder andere door voorzieningen en gerichte acquisitie. Wij willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan maar verliezen daarbij de menselijke maat niet uit het oog.

ChristenUnie: Handhaving

Handhaving houdt in: stringent toezicht op de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften en adequaat optreden bij klachten van geur-, licht-, of geluidshinder.

Forum voor Democratie: Concentreren op kerntaken*

Forum voor Democratie wil dat de provincie stopt om zich met de energietransitie bezig te houden maar zich gaat concentreren op haar kerntaken.

*Forum voor Democratie heeft geen antwoord geformuleerd aan Kieskompas. Deze uitleg komt uit haar verkiezingspunten.