Advies over schade aan mestkelders baart provincie zorgen

Veel boeren hebben schade aan hun mestkelder door de aardbevingen
Veel boeren hebben schade aan hun mestkelder door de aardbevingen © Steven Radersma/RTV Noord
De provincie maakt zich zorgen over een aantal conclusies en uitgangspunten in een advies over bevingsschade aan mestkelders. Het provinciebestuur is onder meer bang dat er met dat advies afbreuk wordt gedaan aan het bewijsvermoeden.
Het advies is gegeven door een panel van deskundigen op verzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het adviespanel moest duidelijkheid geven over hoe kan worden vastgesteld of en welke schade boerenbedrijven hebben geleden aan hun mestkelders. Het IMG heeft meer dan zeshonderd openstaande schademeldingen van agrariërs.

Boosheid bij boeren

Bij boeren zorgt het advies voor boosheid, omdat er onder meer in staat dat de economische schade wel vergoed kan worden, maar de daadwerkelijke schade niet. En juist die lekkende mestkelders zijn voor de boeren een probleem. De Statenfractie van de ChristenUnie stelde daarom vragen over het mestkelderadvies aan het provinciebestuur.
De provincie wil dat - mits het voor de agrariër de beste oplossing is - de fysieke schade ook daadwerkelijk wordt hersteld. Ze wil daarover in gesprek met het IMG, maar er zijn meer zorgen. 'Onze zorg zit bijvoorbeeld op het effectgebied, waarbij causaliteit tussen aardbevingen als gevolg van de gaswinning en de schade aan mestkelders wordt aangenomen, maar ook op extra administratieve lasten voor de agrariër', zo luidt het antwoord van het provinciebestuur.

Nog niet definitief

Het college van Gedeputeerde Staten benadrukt wel dat het nog altijd om een advies gaat en dat het IMG moet besluiten of het dit advies (deels) overneemt of niet. Mocht het advies geheel worden overgenomen, dan betekent dat volgens de provincie dat boeren kunnen worden geraakt met extra kosten of een te lage schadevergoeding.
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft de afgelopen maand met vertegenwoordigers van de agrarische sector over het advies gesproken. Het IMG wacht nu tot de sector met een reactie komt. Pas dan besluit het schadeloket over de praktische toepassing.