Parlementaire enquête gaswinning duurt twee jaar; verhoren starten in zomer 2022

De leden van de Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen
De leden van de Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen © Tweede Kamer
De voorbereidingscommissie voor de parlementaire enquête over de gaswinning heeft haar onderzoeksvoorstel klaar. Daarin staan de belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden, maar wordt ook duidelijk dat de enquête twee jaar gaat duren: het rapport wordt begin 2023 verwacht.
De openbare verhoren staan gepland van juni tot en met oktober 2022 en worden in drie delen gehouden.
De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voor het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed zijn strafbaar.

Drie periodes

De centrale vraag die de voorbereidingscommissie beantwoord wil zien worden, is: 'Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen, welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?'
In de onderzoeksopzet wordt vervolgens ingezoomd op drie periodes. Eerst de start van de gaswinning na de ontdekking van het gasveld in 1959. Dan het begin van bodemdaling en aardbevingen na een aardbeving bij Assen. En vervolgens de periode na de aardbeving bij Huizinge met daarbij ook de afbouw van de gaswinning, het schadeherstel en de versterking. Bij al deze periodes zijn specifieke onderzoeksvragen opgesteld.

Hoofdvragen

Om de centrale vraag te beantwoorden, zijn de volgende hoofdvragen opgesteld:
  • Wat is op hoofdlijnen in de periode 1959-2021 gebeurd met betrekking tot de aardgaswinning in Groningen en de bijbehorende risico’s? Wat zijn mijlpalen en cruciale momenten in de geschiedenis van de Groningse aardgaswinning en waarom? Welke kennis was op welk moment bij wie beschikbaar?
  • Hoe functioneert het Gasgebouw? Welke partijen zijn betrokken binnen het Gasgebouw en welke belangen en afwegingen spelen een rol? Welke besluiten zijn genomen? Welke afspraken zijn gemaakt en hoe zijn deze in de tijd veranderd?
  • Welke besluiten nam het kabinet over de aardgaswinning in Groningen? Hoe kwamen die besluiten tot stand, hoe is de Tweede Kamer geïnformeerd en op welke momenten had de Tweede Kamer invloed op de besluitvorming?
  • Wat waren de rollen in de besluitvorming van kabinet, Tweede Kamer, private partijen, decentrale overheden en lokale actoren en wat waren de gevolgen van hun handelen voor de Groningers? Op welke manier zijn de Groningers betrokken bij de besluitvorming, welke rol hadden zij en hoe is rekening gehouden met hun belangen?
  • Welke lessen kunnen uit de analyse van de Groningse aardgaswinning worden getrokken?

Veiligheid van Groningers

De rol van de verschillende partijen en instanties komt in het parlementaire onderzoek onder een vergrootglas te liggen. Maar de aandacht gaat volgens de voorbereidende commissie ook specifiek uit naar de belangen van de inwoners. 'Het gaat hierbij om brede welvaartsbelangen zoals veiligheid, gezondheid, werkgelegenheid en welzijn van Groningers, zowel van particulieren als ondernemers. '
De parlementaire enquête moet zorgen voor waarheidsvinding en inzicht geven in de besluitvorming. 'Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid', aldus de voorbereidende commissie.

Globale planning

De enquête bestaat uit vijf verschillende fases. Globaal ziet de planning er als volgt uit.
Vanaf nu tot en met dit najaar wordt er gewerkt aan het selecteren van de onderzoeksstaf, het verzamelen van data en feitenonderzoek. Van december dit jaar tot mei volgend jaar zijn de besloten voorgesprekken. Vanaf juni 2022 tot en met oktober 2022 zijn in drie verschillende periodes de openbare verhoren.
Van november 2022 tot en met februari 2023 wordt het rapport opgesteld en gepresenteerd door de enquêtecommissie. Ergens tussen het voorjaar van 2023 en de daaropvolgende zomer moet het rapport in de Tweede Kamer worden behandeld.
Lees hier het volledige onderzoeksvoorstel.