Actie voor meer erkenning van het Nedersaksisch

Actie voor meer erkenning van het Nedersaksisch
GRONINGEN - Samen met de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland heeft Groningen een aanvraag ingediend voor erkenning van het Gronings, Drents, Twents en Achterhoeks binnen deel III van het Europese handvest voor minderheidstalen en regionale dialecten.
De Nedersaksische talen vallen nu onder deel II, maar deel III biedt deze dialecten meer bescherming en een betere toegang tot subsidies.
,Het Nedersaksisch bevat vele unieke zegswijzen en uitdrukkingen en is bovendien Europees erfgoed waarmee, net als met monumenten, zorgvuldig moet worden omgegaan', aldus Groninger gedeputeerde van Cultuur Hans Gerritsen.
De aanvraag zal worden voorgelegd aan de regionale raden en staten. Als die ermee akkoord gaan zal de aanvraag worden aangeboden aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld-Schouten. Als ook het rijk positief is, dan zal de aanvraag worden ingediend bij de Raad van Europa.
Ongeveer drie miljoen Nederlanders wonen in het Nedersaksische taalgebied, dat zich uitstrekt van Zuid-Friesland tot de Achterhoek en van Groningen tot de Veluwe. Van deze inwoners is de helft actief gebruiker van de streektaal.