Provincie leent geld aan huishoudens voor groene energie

De aanleg van zonnepanelen op een dak
De aanleg van zonnepanelen op een dak © FPS/Jos Schuurman
De provincie komt met een voorstel voor twee nieuwe financieringsregelingen. Het gaat om een lening voor huishoudens met lage inkomens voor energiebesparende maatregelen. Ook kunnen inwoners en energiecoöperaties geld lenen voor deelname aan duurzame en lokale energieprojecten.
Met de leningen wil de provincie ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Ook stimuleert de provincie met deze leningen activiteiten om de energietransitie te versnellen en om doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

Energiearmoede

Uit onlangs verschenen onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 huishoudens in ons land te maken hebben met energiearmoede. Energiearmoede komt veel voor in de provincie Groningen. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Deze huishoudens hebben vaak moeite om hun maandelijkse energielasten te betalen. Met een steeds verder oplopende gasprijs worden de problemen alleen maar groter.
De provincie wil energiearmoede tegengaan door mensen die nu niet in aanmerking komen voor een lening voor energiemaatregelen, wél in die gelegenheid te stellen. Hiervoor ontwikkelde de provincie, samen met gemeenten en kredietbanken, de 'energiebespaarlening'.

Besparing groter dan kosten van de lening

Met deze regeling kunnen huishoudens met een smalle portemonnee een lening aanvragen voor energiemaatregelen, zoals het isoleren van het huis en het dichten van kieren. De lening van maximaal € 2.500 is aan te vragen tegen gunstige voorwaarden. Met de maatregelen kunnen huishoudens meer besparen dan ze maandelijks betalen aan aflossing en rente (0,9%). Er is budget om maximaal 1000 leningen te verstrekken.

Meedoen met duurzame energieprojecten

Een ander belangrijk aandachtspunt in de energietransitie is het laten meeprofiteren van inwoners bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals zon- en windparken. Bij lokale initiatieven is er vaak geen geld om vanaf het begin mee te doen met een project. Hiervoor richt de provincie een nieuw ontwikkelfonds op, het 'Ontwikkelfonds lokale energie'. Dat moet het voor energiecoöperaties makkelijker maken om vroegtijdig deel te nemen in duurzame energieprojecten. Ook zorgt dat er zo voor dat inwoners kunnen meeprofiteren. Het fonds heeft 4,5 miljoen euro beschikbaar.
Provinciale Staten moet nog wel instemmen met de regelingen. Als dat gebeurt, kunnen die begin 2022 worden opengesteld.