Wat willen partijen in Westerwolde? De standpunten in het kort

In Westerwolde doen zeven partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
In Westerwolde doen zeven partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen © RTV Noord
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke plannen en ideeën hebben de partijen? RTV Noord vat de verkiezingsprogramma’s samen.
Dit zeggen de partijen over de belangrijkste thema’s in Westerwolde:

Wonen

Gemeentebelangen: Het is belangrijk dat mensen die een sociale of economische band met Westerwolde hebben, in onze gemeente voorrang krijgen op de woningmarkt. Meer (sociale) woningbouw, zodat de jeugd de kans krijgt om in Westerwolde te blijven wonen. Een van de mogelijkheden zijn ‘Tiny Houses’, startersleningen en meer van dit soort regelingen. De bestaande huurwoningen moeten worden opgeknapt.
PvdA: Het principe ‘kopen is wonen’ handhaven: wie een huis in Westerwolde koopt, zal er ook zelf moeten gaan wonen. Er moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Het bouwen van woningen door de gemeente zelf is overigens een optie die de PvdA het overwegen waard vindt. Jonge gezinnen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt.
CDA: Vaart maken met nieuwe bouwmogelijkheden in ieder dorp, zonder dat het op termijn leegstand creëert. Door een meer passend aanbod, ontstaat er ook voor jongeren en starters ruimte om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Ook mogelijkheden scheppen om meerdere gezinnen onder één dak te laten wonen, of dicht bij elkaar. Dit met het doel om voor elkaar te zorgen en dichtbij te zijn als dat nodig is.
VVD: 880 nieuwe huizen bijbouwen in de aankomende vier jaar, zodat iedereen betaalbaar in de gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog en daarom kiezen we voor kortere en soepele procedures voor nieuwbouw. Acantus heeft in onze gemeente een grotere achterstand met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, renovatie en het verduurzamen van de woningvoorraad ten opzichte van andere gemeenten. Mocht Acantus onvermurwbaar blijven, dan willen wij gaan samenwerken met een tweede woningbouwcorporatie.
GroenLinks: We willen mogelijkheden creëren om collectief te gaan wonen. Daarmee kunnen vijftigplussers en senioren gezamenlijk hun zorg organiseren. Wij zien te weinig sociale huurwoningen in onze gemeente. Ook is er een gebrek aan starters- en doorstroomwoningen in de meer betaalbare sector. Voor ons ligt bij bouwaanvragen de nadruk op het toepassen van duurzame bouwmethodes en energievoorzieningen. Duurzaam bouwen wordt actief gestimuleerd door de gemeente: het moet de norm worden.
PVV: Meer goedkopere en betaalbare sociale huurwoningen voor iedereen.
Ecologisch Alternatief: Renovatie en herontwikkeling van leegstaande gebouwen heeft de voorkeur boven nieuwbouw. Bij nieuwbouw bevordert de gemeente ecologische bouw met duurzame groene daken en gevels. Alle nieuw te bouwen woningen worden energieneutraal en er worden nestgelegenheden gecreëerd voor dieren, zoals mussen, gierzwaluwen en vleermuizen.
De Agostraat en Molen A Laan in Agodorp
De Agostraat en Molen A Laan in Agodorp © Gerard Gaasendam/Groningen in Beeld

Asielopvang in Westerwolde

Op een enkeling na, schrijven bijna alle partijen dat ze willen dat het politiebureau in Ter Apel 24/7 wordt bemand. Dit hebben we daarom niet meegenomen in de standpunten van de verschillende partijen.
Gemeentebelangen: Er komt geen uitbreiding of toevoeging van asielopvang in de hele gemeente. Het COA-complex in Ter Apel kan alleen blijven als er een volwaardig politiebureau is en er extra beveiliging blijft rondlopen in het centrum. Ondernemers krijgen een vergoeding bij winkeldiefstal als deze door een asielzoeker wordt gepleegd. We willen bereiken dat een soortgelijke vergoeding wordt gegeven als inwoners schade lijden door het gedrag van asielzoekers.
PvdA: Voor overlastgevers is er wat betreft ons geen plek! De PvdA is voorstander van de pendelbus en deze moet gecontinueerd worden. We zijn ons er ook van bewust dat het COA zorgt voor grote werkgelegenheid. Maar willen wij en de inwoners van Ter Apel de voordelen van het COA in Ter Apel ook blijven zien in toekomst, dan zal er bij problemen snel, doortastend en adequaat moeten worden opgetreden.
CDA: We willen stoppen met de extra opvang van veiligelanders. Ter Apel kan niet langer de enige opvanglocatie zijn. Ook andere gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen. De COA-gelden zijn bedoeld als compensatie voor de overlast. Deze gelden verdwijnen nu in de algemene middelen van de gemeente. Gelet op de overlast in Ter Apel, vinden wij dat deze gelden aan de inwoners van dit dorp ten goede moeten komen.
VVD: De druk op de gemeenschap is zo groot, dat alle veiligelanders elders zouden moeten worden ondergebracht. Op landelijk niveau moet er zo snel mogelijk overgegaan worden op asielbeleid naar Deens voorbeeld, een strenger migratiebeleid. Er is in Westerwolde geen plek voor een tweede opvanglocatie.
GroenLinks: We willen onderdak bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. GroenLinks Westerwolde ziet ook de problematiek die ontstaan is in Ter Apel. Er komen ook regelmatig mensen uit veilige landen die hier werk zoeken (economische vluchtelingen). Helaas komt daardoor de positie van de asielzoeker – die veiligheid zoekt – in het gedrang. We willen meedenken met het COA, de IND, ondernemers en inwoners van Ter Apel om tot structurele oplossingen te komen.
PVV: We zijn voorstander van de opvang van vluchtelingen in de eigen regio en vinden dat het azc een gesloten instelling moet worden, zo lang de grenzen voor ‘gelukszoekers’ niet dicht zijn. Dan kunnen ‘gelukzoekers’ niet meer de buurt terroriseren. We zijn voorstander van het Deense immigratiebeleid, dat een streng migratiebeleid is. De Nederlandse welvaartsstaat mag niet afgebroken worden door ongecontroleerde asielmigratie.
Ecologisch Alternatief: Deze partij heeft geen concrete standpunten in het verkiezingsprogramma over asielopvang.
Mensen melden zich aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Mensen melden zich aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © Jos Schuurman/FPS

Duurzame energie

Alle partijen willen dat er extra aandacht komt voor de besparing van energie door inwoners. Ze willen huiseigenaren stimuleren en faciliteren om huizen te verduurzamen en te isoleren.
Gemeentebelangen: Geen grote windmolens en grootschalige zonneparken in de gemeente. We zijn voorstander van kleine windmolens met een hoogte van maximaal 15 meter.
PvdA: Bij het ‘Cittaslow-concept’, dat voor kleinschaligheid staat, passen geen grote zonneparken meer. Er zijn immers nog daken genoeg om zonnepanelen op te leggen. We zijn geen voorstander van grote windmolens, wel kleine windmolens bij particulieren.
CDA: Veel landbouwgrond is verdwenen onder zonnepanelen en de ruimtelijke kwaliteit (landschappelijk) komt onder druk te staan. Daarom zijn we terughoudend met het ontwikkelen van nog meer zonneparken. Alleen wanneer het een lokaal initiatief betreft dat van toegevoegde waarde is voor onze gemeenschap en beperkte impact heeft op het landschap. Ook terughoudend met windmolens hoger dan 15 meter.
VVD: Onder leiding van linkse politici wordt Nederland veranderd in een ‘windmolenhel’ en ‘glaswoestijn’. Bij een goede mix van energie is wat ons betreft kernenergie (bij voorkeur Thorium) onmisbaar. Qua zonneweides is naar onze mening het maximum wel bereikt. Wat ons betreft komen er alleen nog zonnepanelen bij op daken.
GroenLinks: Er is in Westerwolde nog voldoende ruimte voor kleine zonneparken waarvan het grootste deel van de inkomsten terugvloeit naar Westerwolde. We streven naar diverse functies voor zonneparken, zoals natuurontwikkeling, recreatie, biologische landbouw en educatie.
PVV: Wij zijn tegenstander van gesubsidieerde landschapsvervuilende windmolens en zonneparken in het kenmerkende Westerwoldse landschap. Windturbines en zonneparken werken op subsidie en niet op wind en zon. Zonneparken moeten van land naar dak. Kostbare landbouwgrond wordt immers vernietigd. Klimaat- en duurzaamheidssubsidies afschaffen; wij zijn tegen de klimaatwet en het Klimaatakkoord.
Ecologisch alternatief: De gemeente moet de oprichting van bewonerscollectieven stimuleren en die onderling opgewerkte energie uitwisselen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het oprichten van een Gemeentelijk Energiebedrijf.
Het zonnepark Harpel in de gemeente Westerwolde
Het zonnepark Harpel in de gemeente Westerwolde © Martijn Klungel/RTV Noord

Voorzieningen

Gemeentebelangen: Het sluiten van voorzieningen is onbespreekbaar. Het behouden van voorzieningen, zoals sporthallen, buurthuizen en zwembaden, is een van de belangrijkste standpunten. We hebben daarom de afgelopen vier jaar gestreden voor behoud van het zwembad in Vlagtwedde. Dat is gelukt. Wel vragen wij de verenigingen om zelf ook iets te doen.
PvdA: De basisvoorzieningen in de dorpen willen we zo veel mogelijk in stand houden. Wanneer er door krimp voorzieningen moeten worden gecentraliseerd, is het van belang deze bereikbaar te houden. Het samengaan van (kleine) scholen in een multifunctionele accommodatie (MFA), waarbij ook peuteropvang en kinderopvang geïntegreerd worden, juichen we toe. Dit zien we graag tot stand komen in Bellingwolde en Blijham.
CDA: Goede voorzieningen voor jongeren én ouderen. We zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de (sport-)verenigingen, jeugdcentra en dorpshuizen. Wij willen in gesprek blijven met jong en oud om dit verder vorm te geven. Wij zetten ons in voor het behoud van de identiteit van de aanwezige scholen. In bijna alle gemeenten is het openbaar onderwijs verzelfstandigd. We willen onderzoeken of dit voor onze gemeente ook een goede optie is.
VVD: Privatisering van sportaccommodaties heeft onze voorkeur. Daar waar leerlingenaantallen onder druk staan, zal gekozen worden voor samenwerking. Het multifunctioneel gebruik met maatschappelijke instellingen en het christelijk onderwijs willen wij stimuleren.
GroenLinks: De huidige ontmoetingsplekken (jeugdhonken) voor de jeugd in onze gemeente dienen minimaal in stand te blijven. We willen de sportvoorzieningen inclusief de (buiten)zwembaden in stand houden. Daar waar mogelijk zullen we op zoek gaan naar creatieve vormen van samenwerking. Daarbij moeten we blijven kijken naar mogelijkheden om de voorzieningen te (blijven) verduurzamen.
PVV: In stand houden van jongerencentra. Het op peil houden (van onderhoud en waar nodig vernieuwen) van sportaccommodaties en speeltuinen. Voorstander van kleinschalig onderwijs, met name in kleine dorpskernen. In stand houden van dorpshuizen en het verenigingsleven in dorpskernen. Het ontwikkelen van een denktank met betrekking tot verenigingsfaciliteiten, dorpshuizen, multifunctioneel gebouw, etc.
Ecologisch Alternatief: Westerwolde investeert in maatschappelijke voorzieningen zoals sportaccommodaties, schoolzwemmen en sportlessen en in culturele voorzieningen zoals bibliotheken en musea.
Zwembad de Barlage in Vlagtwedde
Zwembad de Barlage in Vlagtwedde © RTV Noord

Volledige verkiezingsprogramma's

De standpunten zijn samengevat uit de verkiezingsprogramma's van de deelnemende partijen. De volgorde is op basis van de lijstvolgorde op de kieslijst.
Bekijk hieronder de volledige verkiezingsprogramma’s: