Wat willen de partijen in Groningen? De standpunten in het kort

Stemhulp voor Groningen: de belangrijkste standpunten op een rij
Stemhulp voor Groningen: de belangrijkste standpunten op een rij © RTV Noord
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Groningen. Welke plannen en ideeën hebben de partijen over de belangrijkste onderwerpen? RTV Noord vat de verkiezingsprogramma’s samen.
Dit zijn de partijstandpunten over de belangrijkste thema's in de gemeente, de hete hangijzers waar de gemeenteraad het meeste invloed op heeft. De zestien partijen staan op dezelfde volgorde als op de kieslijst.
Tip: omdat er 16 partijen meedoen, is dit een lang artikel. Je kan eventueel deze Stemhulp printen en de standpunten lezen en beoordelen.
Of er wel of geen windmolens bij de Roodehaan moeten komen, wordt in bijna geen verkiezingsprogramma gemeld
Of er wel of geen windmolens bij de Roodehaan moeten komen, wordt in bijna geen verkiezingsprogramma gemeld © Impressie/RTV Noord

Duurzaamheid

Moet Groningen verduurzamen, en hoe? Bijna alle partijen zijn voor zonnepanelen op daken, maar of en hoe woningen moeten worden verduurzaamd, en of en hoe Groningen duurzamer moet worden, daar zijn niet alle partijen het over eens.
GroenLinks: De gemeente investeert zelf in windmolens en zonneparken, en de opbrengsten daarvan gaan naar de leefomgeving. Voor de bouw van windmolens bij Roodehaan: de klimaatcrisis vraagt erom dat we naast energiebesparing kijken naar zowel grootschalige als kleinschalige opwek. Kijken hoe we de windmolens samen met inwoners het best kunnen plaatsen. De duurzame collectieve warmte via Warmtestad voor meer huishoudens beschikbaar stellen.
'Landschapverdozing' en stijging van energieverbruik tegengaan: nieuwe grote datacenters zijn niet toegestaan. Als er toch nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn, komen op alle daken verplicht zonnepanelen.
PvdA: De gemeente wordt eigenaar van energieprojecten en investeert in isoleren van huizen. Lobbyen voor geld van het Rijk hiervoor. Er komt een planning wanneer welke wijk, buurt en welke straat van het gas afgaat. Als een minimum aantal huishoudens zich heeft aangemeld in een wijk, legt de gemeente de warmte-infrastructuur zo aan dat iedereen kan aansluiten. Energietransitiefonds voor huishoudens met kleine beurs.
D66: Kleinschalige windenergie, maar voorkom verrommeling van het landschap. Breid het warmtenet alleen uit als je zekerheid hebt van duurzame bronnen. Stel via wijkgericht werken en wijk- of dorpsbudgetten specifiek geld voor vergroening beschikbaar.
SP: Een gemeentelijk energiebedrijf oprichten; de beste garanties op een goede verdeling van lasten en lusten. Het rendement van het bedrijf wordt gebruikt voor bv isolatie van woningen. De gemeente legt op zoveel mogelijk daken van corporatiewoningen zonnepanelen. De huren worden hierdoor niet verhoogd. We starten geen nieuwe aardwarmteprojecten. Tegen de plannen van windpark Roodehaan, want de volgorde is verkeerd: eerst als gemeente al het andere doen, dan pas windmolens.
VVD: We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Dat mag niet gepaard gaan met een stijging van woonlasten en dwang. Voordat een wijk van het gas afgaat, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief hebben. Wie zijn wij als liberale partij om tegen windmolens bij Roodehaan te zijn, als er breed draagvlak is gecreëerd? Het is een uitdaging voor VVD om hier een steen(tje) aan bij te dragen.
ChristenUnie: De eerste stap is het tegengaan van energieverbruik. Bij het uitzoeken van locaties voor zonneparken moeten inwoners actief en passief kunnen participeren, ook financieel. Wanneer initiatieven van bewoners komen voor zonne- en windenergie en genoeg draagvlak hebben, willen we die ondersteunen.
Partij voor de Dieren: Een wethouder voor Klimaat & Biodiversiteit. Huurhuizen grootschalig isoleren en er komen zonnepanelen op alle daken. Alle gebouwen met verwarming worden goed geïsoleerd. Alle nieuwe panden wekken meer energie op dan ze gebruiken.
We zijn in principe voor windmolens, maar niet bij Roodehaan, vanwege de ligging naast natuurgebieden. Er komen geen zonneparken in en naast de natuur. Voor datacenters en bedrijven als de teerfabriek Icopal is in Groningen geen ruimte. Winkels sluiten hun deuren wanneer het koud is buiten, zodat er geen warmte verloren gaat. Al het gemeentelijke beleid wordt getoetst op duurzaamheid.
CDA: Grootschalig woningen isoleren. Voor Groningers met een beperkter inkomen willen wij isolatietegoedbonnen. Het streven om de binnenstad in 2025 emissievrij te hebben, uitbreiden naar andere kernen.
De steun voor windmolens in Roodehaan lijkt tijdens het proces af te brokkelen. Mocht er toch een voorstel komen waar omwonenden mee kunnen leven, dan willen wij dat eventueel steunen. Waar toch nieuwe zonneparken nodig zijn, moeten omwonenden het willen en meeprofiteren. Alleen wanneer er geen blijvende hinder is van slagschaduw of geluidsoverlast.
Stadspartij 100% voor Groningen: Budget vrijmaken voor subsidies 'zon op dak'. Individuele initiatieven, en ook biologische en duurzame landbouw ondersteunen en stimuleren. Sportvoorzieningen, verenigingen en accommodaties zoals zwembaden ondersteunen bij verduurzaming en de energietransitie. Inzetten op recycling.
Student & Stad: We wijzen land aan voor grote zonneparken. Bij windmolens houden we rekening met landschap en afstand tot woningen. Verhuurders moeten voorop lopen in het isoleren en verduurzamen van woningen. We realiseren meer warmtenetten in dichtbevolkte gebieden.
PVV: Inwoners worden niet verplicht van het gas afgesloten, en niet overgeleverd aan het Warmtenet. Tegen de huidige energiedoelstellingen, tegen de uitbreiding van Warmtestad en tegen de aanleg van het windpark ‘Roodehaan’. Direct stoppen met zonnevelden. Zonnepanelen op daken, daar is iets voor te zeggen, maar de PVV wil dat mensen zelf bepalen. Vóór het isoleren van huizen. Inwoners helpen die dat niet kunnen betalen.

Partij van de Zuinigheid: Groningen zal haar steentje moeten bijdragen met energiebesparing, gebruik van restwarmte, zonne-energie, waterstof en kleinere EAZ-windmolens van zo'n 15 meter hoog.
Partij voor het Noorden: Isolatie van woning moet voordeliger: verstrekken van krediet voor inwoners met een laag energielabel. Géén windmolens op land!
FvD: Stoppen met zonneparken, geen windmolenparken bij Westpoort en Roodehaan en geen biomassacentrale bij Zernike. Niet CO2-neutraal in 2035; geen verplichting om een warmtepomp te nemen, van het gas af te gaan of dure isolatie te installeren. Doorgaan met de gaswinning mits dit direct ten goede komt van onze inwoners.
Belang van Nederland: Geen zonnecollectoren op weilanden, akkers of bij natuurgebieden. Geen dwang om inwoners van het gas af te halen. Met woningcorporaties afspraken maken over verbetering van de energielabels. Een herziening van de energiedoelstellingen.
Blanco lijst Teunis Dokter: Herinrichting van de Grote Markt moet anders: maak van het plein het groene hart door het concept ‘hangende tuin van Groningen’ te ontwikkelen. Een nieuw concept gebaseerd op de ‘hangende tuin van Babylon’. Niet principieel voor of tegen windmolens bij Roodehaan: uitgangspunt is draagvlak van omwonenden.
Een impressie van hoe een straat met huurwoningen in Selwerd eruit kan komen te zien
Een impressie van hoe een straat met huurwoningen in Selwerd eruit kan komen te zien © Gemeente Groningen

Wonen

Er moeten heel wat woningen bij om aan de vraag te voldoen in Groningen. Daar zijn alle partijen het over eens, net als het bouwen van een studentencampus op Zernike om de woningnood onder studenten terug te dringen. Maar voor welke groep moet er vooral gebouwd worden, en hoe moet de woningmarkt normaliseren?
GroenLinks: 40% sociale huurwoningen in nieuwe woongebieden. Projectontwikkelaars krijgen geen bouwvergunning als ze weigeren afspraken te maken over de maximale huur(stijging).
Geen verkoop van sociale huurwoningen door corporaties, of omzetting naar duurdere huurwoningen. Bewoners in betaalbare gezinswoningen verleiden om te verhuizen als de woning of tuin te groot voor hen is geworden.
PvdA: 6000 nieuwe woningen de komende vier jaar, waarvan 1200 sociale huurwoningen. De stad bouwt zo weinig mogelijk naar de dorpen toe. In nieuwe wijken een woonbeleid gericht op sociale huur, middenhuur, betaalbare koopwoningen en jongerenhuisvesting.
Sociale koopwoningen bouwen op grond die in eigendom van de gemeente is en blijft (erfpacht). De koper betaalt maar 65% van het huis, waardoor de hypotheek voor de bewoner een stuk lager uitvalt. Na tien jaar kan de bewoner de overige 35% en de grond afkopen.
Minder ruimte voor het ombouwen van studentenkamers naar studio’s. Meer studentenwoningen met gedeelde keuken en woonkamer.
D66: Geef gezinswoningen aan gezinnen, spreid statushouders en laat ouderen doorstromen zonder huurstijging. Wijs woningen toe aan mensen met cruciale beroepen.
Maak bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen het vertrekpunt en streef naar 50%. Haal drempels als strenge stedenbouwkundige eisen weg. De werving van internationale studenten moet meer in balans zijn met de beschikbare huisvesting.
SP: Verkoop van sociale huurwoningen wordt gestopt. Corporatiewoningen worden herverdeeld per wijk. De gemeente richt een woningbouwvereniging op. Gemeente en corporaties maken woningen energiezuinig en pakken achterstallig onderhoud en vocht, tocht en schimmel aan.
Bij nieuwbouw minimaal 40% sociale huurwoningen. In de zuidelijke stadswijken worden veel meer sociale huurwoningen toegevoegd. In Meerstad minstens 250 extra sociale huurwoningen. De RUG en Hanzehogeschool stoppen met het aantrekken van extra (internationale) studenten.
VVD: Voorkomen dat we de binnenstad volbouwen: op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen heeft prioriteit. Inwoners mogen zelf bepalen wat mooi is: niet elke dakgoot bepalen. Wel meer architecten inzetten bij beoordeling van bouwplannen.
Scheefwonen voorkomen met afspraken maken. Voorrangspositie van statushouders afschaffen. Vitale beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, krijgen voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning als er personeelstekorten zijn.
ChristenUnie: Minstens 30% sociale huurwoningen op nieuwbouwlocaties. In nieuwe plannen moet ruimte zijn voor gemengde woonvormen. Projectontwikkelaars moeten een bepaald aantal 'klimaatadaptie' punten behalen bij hun bouwplannen. We willen 0-op-de-meter woningen. Langdurige overlast van studentenhuizen streng aanpakken.
PvdD: Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht, tenzij deze minstens één-op-één worden vervangen. Bij nieuwe wijken wordt minstens 40% sociale huur. Ook mengen met grotendeels gereguleerde huur en sociale koopwoningen. Het ombouwen van kamers naar zelfstandige studio’s is ongewenst en moet worden gereguleerd. Red de geoorde fuut en de poelkikker: geen bebouwing op de vloeivelden van het voormalig Suikerunieterrein.
De gemeente gaat gebruik maken van een puntensysteem voor diervriendelijk en natuurinclusief bouwen. Bouwplannen krijgen een CO2-budget: er wordt een limiet gesteld aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen.
CDA: Desnoods tijdelijk bouwen om de wachttijden op sociale huurwoningen drastisch te verminderen. Ook buiten de stad structureel woningen bijbouwen. Door te bouwen op Zernike, kan een deel van de wijken en binnenstad worden vrijgemaakt voor sociale huurwoningen en middenhuur.
Krakers moeten binnen 48 uur worden uitgezet en opgepakt. De gemeente deelt boetes uit van €20.000 per overtreding van huisjesmelkers of AirBnB-verhuurders die niet zelf in een huis gaan wonen.
Stadspartij: Geen sloop van (sociale) huurwoningen zonder betaalbaar alternatief. Voldoende sociale woningen bij nieuwbouwprojecten. Niet alles volbouwen met niet-passende hoogbouw, meer aandacht voor ruimte en groen. Ambtenaren en niet-Groningse partijen bepalen te vaak het uiterlijk van de stad. Wij waken ervoor dat Haren en Ten Boer niet hetzelfde overkomt. Inspraak vooraf bij bouwplannen, niet wanneer alles al is dichtgetimmerd.
Student & Stad: Een Zernike Campus met minstens 2000 woningen. Stoppen met het ombouwen van studentenkamers naar losse studio's. We maken het weer mogelijk nieuwe studentenhuizen te creëren. In alle wijken streven naar 20-25% studentenhuisvesting. Woningcorporaties die hospiteeravonden verbieden, spreken we hierop aan.
Starten met de ontwikkeling van delen van de Oranjewijk, momenteel weilanden naast Beijum. Tijdelijke huisvesting op plekken waar de komende jaren niks mee gebeurt. Kamers mogen niet onder de hotelwetgeving worden verhuurd.
PVV: Statushouders krijgen geen speciale wijkurgentie meer. In elk omgevingsplan moet rekening gehouden worden met werkende gezinnen met twee auto's.
Een grote studentencampus op het Zerniketerrein en desnoods ook op de Suikerzijde. Geef particuliere beleggers de mogelijkheid om hierin te investeren: dat zorgt voor een bouwimpuls. Een quotum voor internationale studenten: onze hogescholen en universiteiten zijn allereerst voor Nederlandse studenten.
Partij van de Zuinigheid: Stimuleren van samenwonen en collectieve woonvormen kan een deel van de oplossing zijn.
Partij voor het Noorden: Huurwoningen die kampen met achterstallig onderhoud vervangen voor locaties die meer woonruimte bieden. Regio Meerstad kan een oplossing bieden voor de krimpende hoeveelheid beschikbare woningen. Een limiet op het aantal woningen per eigenaar; trek de zelfbewoningsplicht door naar heel Groningen.
Een kwart van de studenten huisvesten op de Zernike campus. Een noodstop op (internationale) studenten moet overwogen worden zolang er geen humane woonplekken geboden kunnen worden.
FvD: Meer studentenflats, -hotels en -woningen. Betere spreiding Studenten en Stadjers. Containerwoningen verwijderen. Maximaal 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw. Lokale inwoners hebben voorrang op sociale huur- of koopwoning. Een maximum stellen op het aantal beschikbare woningen voor statushouders.
BvNL: Ambtelijk apparaat versterken, om woningbouwprojecten te versnellen. Statushouders geen voorrang meer geven op een sociale huurwoning. Naast een wooncampus op Zernike de hospita weer nieuw leven inblazen. Hoe mooi zou het zijn als ouderen een student in huis kunnen nemen? Studenten onmiddellijk beboeten wanneer zij overlast veroorzaken.
Teunis Dokter: Alleen meer woningen bouwen als onderwijs en zorg op orde zijn. Géén woonplicht bij aanschaf van nieuwe woningen: het werkt niet. Eenmalige vrijstelling van OZB voor Groningers die geregistreerd staan als woonachtig. Langdurige leegstand van woningen beboeten. Onderwijsinstellingen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de hoeveelheid studenten, anders stoppen we subsidies aan RUG en Hanze.
Buurtbewoners protesteren tegen het Oosterhamriktracé in 2018
Buurtbewoners protesteren tegen het Oosterhamriktracé in 2018 © Archief RTV Noord

Bereikbaarheid

De afgelopen jaren zetten coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie in op minder autorijden door de stad en autobezit minder aantrekkelijk maken. Veel nieuwe partijen verzetten zich tegen die ontwikkelingen.
GroenLinks: Zo snel mogelijk invoering van een zero-emissiezone in de binnenstad: dieselwagens weren en vrachtvervoer beperken. Parkeerplaatsen jaarlijks verminderen met 1%.
Uitbreiding van het aantal treinstations in de gemeente Groningen: Suikerzijde, Hoogkerk en de Friesestraatweg. Een treinspoor naar de Zernike campus is ongewenst vanwege het ecologisch waardevol natuurgebied. In plaats daarvan een tram via UMCG en Paddepoel.
In iedere buurt of dorp een hub waar mensen een (elektrische) fiets, bakfiets, e-scooter of auto kunnen huren; lokaal en niet commercieel geëxploiteerd.
PvdA: Voetgangers, fietsers en groen krijgen ruim baan. Doorgaand verkeer zoveel mogelijk omleiden om het buiten de buurten en wijken te houden. Onderzoeken of en waar buurtparkeren in parkeergarages kan plaatsvinden die ‘s avonds leeg staan; zo kan openbare ruimte vergroenen.
Een extra treinstation bij Suikerzijde/ Hoogkerk. Bij de Zernike-campus kijken we ook, maar niet uitsluitend naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een lightrail.
D66: Weer vervoersmiddelen op benzine, diesel en gas uit de binnenstad. Kijk of wijkcentra zoals Paddepoel ook meer autoluw kunnen worden. Beperk het aantal bewegingen van busjes door postpakketten bij dorpshuizen of wijkcentra te bezorgen. Creëer betere oost-westverbindingen, via bijvoorbeeld een groene golf op de Van Iddekingeweg of een fietspad. Duizenden extra fietsparkeerplekken. Stations aan de Suikerzijde en op Zernike.
SP: De Grote Markt weer bereikbaar maken, met bijvoorbeeld kleine OV-busjes. Er worden in Groningen geen milieuzones ingevoerd, die vervuilende voertuigen verbieden.
Ieder huishouden krijgt een bezoekerspas met een standaard aantal parkeeruren. Daarnaast verhogen we de tarieven voor straatparkeren. Het Oosterhamriktracé wordt autoluw (alleen voor wijkverkeer). Er komen gratis pendelbussen voor het personeel van het UMCG.
VVD: Parkeergarages van bedrijven in het centrum voor iedereen beschikbaar maken op koopavond en in het weekend. Als verkeerslichten voor voetgangers langer op groen staan, hoeven ze minder gehaast over te steken.
ChristenUnie: Foutgeparkeerde fietsen tegengaan met meer (ondergrondse) fietsenstallingen. Treinstation Hoogkerk/Suikerzijde realiseren. Het netwerk van deelfietsen vergroten bij P+R’s en hubs. Alternatief vervoer voor mensen die slecht ter been zijn op plaatsen waar de bus niet meer komt.
PvdD: Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen. Voetgangers, fietsers en het OV krijgen nog vaker groen licht bij verkeerslichten.
Geen nieuwe autoparkeerplekken op straat. Vervuilend verkeer wordt geweerd door milieuzones. Het centrum van Groningen wordt autovrij. De gemeente voert parkeertarieven in op basis van uitstoot. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit het stadscentrum en recreatie- en natuurgebieden. Verder gaan met onderzoek naar de tram. Het Oosterhamriktracé wordt niet aangelegd.
CDA: Bereikbaarheid binnen en vanuit omliggende dorpen naar de stad meer aandacht geven, investeren in buurt- en dorpstaxi's. Bij herinrichting van straten werken aan plekken om fietsen fatsoenlijk te parkeren. Een maatschappelijke parkeervergunning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Stadspartij: Niet voor het huidige Oosterhamriktracé kiezen. Betaald parkeren in wijk- en dorpscentra de eerste twee uur gratis maken. Buurtstallingen voor bewoners; pendelbussen als alternatief vervoer naar de binnenstad.
Student & Stad: Twee nieuwe 24/7 fietsenstallingen in de binnenstad. Meer ruimte voor fietsparkeerplekken in wijken ten koste van autoparkeerplaatsen. Inpandige fietsenstallingen stimuleren bij nieuwbouwprojecten.
Een tramverbinding van het Hoofdstation naar Zernike via het UMCG en Station Noord. We stimuleren het gebruik van deelscooters door het mogelijk te maken om op meer plekken te parkeren.
PVV: Faliekant tegen de mobiliteitsvisie waarin de fiets ruim baan krijgt. Stoppen met ‘autootje pesten’. 30 kilometer per uur alleen als de verkeersveiligheid ermee is gediend. Tegen het doorknippen van verbindingswegen tussen wijken.
Tegen uitbreiding betaald parkeren in de stad en omliggende wijken. Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven. Geen zero-emissiezone met camera’s om alle auto’s te controleren in de binnenstad.
Partij van de Zuinigheid: Geen standpunten over bereikbaarheid.
Partij voor het Noorden: Houd de binnenstad beschikbaar voor auto's! Zet gratis busverbindingen in om Groningen bereikbaar te houden! Ten Boer moet beter bereikbaar zijn met het OV en de fiets.
FvD: Een nieuwe westelijke ringweg vanaf de A7, met ook nieuw station Zernike. Stoppen met wegpesten automobilisten. Stoppen met uitbreiden van eenrichtingswegen. Geen nieuwe parkeertarieven invoeren. Geen nodeloze investeringen in laadpunten voor elektrische auto's; rijden op fossiele brandstof moet de norm blijven.
BvNL: Een nieuwe Ring-West buiten de stad, in plaats van de huidige voor veel geld renoveren. Tegengaan van uitbreiden betaald parkeren. Betaald parkeren rondom winkelgebieden afschaffen, of eerste x aantal uur gratis, zodat winkelen aantrekkelijk blijft ten opzichte van webshops.
Teunis Dokter: Aanleg van een nieuwe route voor de A7 om de Zuidelijke Ringweg te ontlasten: route tussen Eelde en Haren. Foutgeparkeerde deelscooters moeten eenvoudiger verplaatsbaar worden voor omwonenden.
Een agent neemt een foto van een jongere en zijn ID-kaart, bij verwachte coronarellen in november 2021
Een agent neemt een foto van een jongere en zijn ID-kaart, bij verwachte coronarellen in november 2021 © Martijn Klungel/Beeldbewerking RTV Noord

Veiligheid

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Groningen relatief weinig investeert in veiligheid. Zo zijn er relatief weinig ambtenaren met veiligheid belast. Tegenwoordig staat het thema wel in de schijnwerpers, mede omdat burgemeester Koen Schuiling voorstander is van meer cameratoezicht in de stad. Hoe denken de partijen erover?
GroenLinks: Cameratoezicht, gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden en noodverordeningen alleen tijdelijk toestaan bij uiterste noodzaak. Niet preventief fouilleren.
PvdA: De inzet van cameratoezicht kan nodig zijn bij onveilige situaties. Een gebiedsverbod voor overlastgevende jongeren, bijvoorbeeld in Hoogkerk en Hoornsemeer.
D66: Wees uiterst terughoudend met cameratoezicht en bodycams; gebruik ze alleen als tijdelijk middel. Schrap preventief fouilleren uit het bevoegdheidspakket van de burgemeester. Koester het demonstratierecht en zorg dat demonstraties niet onnodig worden ingeperkt. Houd vanwege overlast of criminaliteit gesloten woningen beschikbaar voor sociale huur.
SP: Geen standpunt over fouilleren en cameratoezicht. Wel: er komt een actief spreidingsbeleid van kwetsbare groepen.
VVD: Extra BOA's en surveillerende agenten vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. Overlastgevers worden op de huid gezeten en zetten we sneller uit huis.
BOA's moeten gebruik kunnen maken van cameratoezicht en bodycams. Als de burgemeester bevoegdheden als preventief fouilleren, samenscholingsverboden, gebiedsverboden en cameratoezicht gebruikt, maken we onze gemeente veiliger.
ChristenUnie: Cameratoezicht kan helpen om probleemgebieden weer op een beheersbaar veiligheidsniveau te krijgen. Dit gaat wel altijd gepaard met een breder pakket aan maatregelen. Zo moet er bij structurele overlast ook ingezet worden op zorg om overlastplegers beter te kunnen helpen. Voorkomen dat er nieuwe problematische jeugdgroepen ontstaan.
PvdD: Met cameratoezicht en automatische gezichtsherkenning in de publieke ruimte wordt zeer terughoudend omgegaan. Cameratoezicht biedt slechts schijnveiligheid en zorgt vaak alleen maar voor verplaatsing van het probleem. Preventief fouilleren werkt etnisch profileren in de hand en Groningen staat dit niet toe.
CDA: Preventief fouilleren is in sommige gevallen nodig. Wapenbezit en geweld onder jongeren terugdringen. Intimidatie op straat tegenover vrouwen, meisjes en homo's bestrijden door investeren in handhavingscapacititeit en het cameratoezicht uit te breiden. Politieagenten, ambulancepersoneel en BOA's krijgen beschikking over een bodycam; uitgaansgeweld terugdringen door cameratoezicht tijdelijk uit te breiden.
Stadspartij: Meer blauw en Toezicht & Handhaving om overtredingen en overlast sneller aan te pakken. Denk hierbij ook aan het aanpakken van verkeershufters in 30-km zones, en directe aanpak van criminaliteit en overlast gepleegd door drugsgebruikers. De terugkeer van buurtconciërges. Inzet van cameratoezicht wanneer de situatie daarom vraagt.
Student & Stad: We realiseren met het nachtstadhuis een 'safe haven' in het uitgaansgebied. Daar kan je naartoe gaan als er iets heftigs is gebeurd. Overdag kan er drugs worden getest.
PVV: Méér cameratoezicht in de stad, een harde aanpak en zero tolerance beleid voor criminaliteit en straatterreur en geen asielopvang in de stad. Met name in de avonduren meer politie en handhaving in de stad en wijken. Ook willen wij preventief fouilleren om de wapenwedloop onder jongeren in de kiem te smoren.
De PVV wil geen camera’s om auto’s te controleren in de binnenstad van Groningen vanwege zero-emissie. Dit bedreigt de privacy.
Partij van de Zuinigheid: Geen standpunten over veiligheid.
Partij voor het Noorden: Meer camera's in het stadscentrum, maar wel onder goed toezicht van een betrouwbare werkgroep! Mobiel cameratoezicht moet plaatsvinden op plekken waar sprake is van structurele overlast.
BvNL: Preventief fouilleren en 'patserbakcontroles' uitvoeren om criminaliteit terug te dringen. Handhavers opleiden tot zogeheten 'stadsmariniers' met meer bevoegdheden. Wapenbezit onder jeugd terugdringen door bijvoorbeeld de inzet van school cops. De wijkagent actief terug in de wijk. Gehoor geven aan de wensen van de politie.
FvD: 24-uurse beschikbaarheid van politie met politieposten in drukke gebieden en gebieden met vergroot risico op criminaliteit en vandalisme. Stoppen met taboe van preventief fouilleren: wapens moeten geweerd worden van straat. Tijdelijke azc-noodlocaties moeten worden gesloten.
Teunis Dokter: Extra camerasystemen die handmatig worden gebruikt zijn geen probleem, zolang er maar geen sprake is van geautomatiseerde tracking en data-opslag van de bewegingen van niet-verdachte burgers.
Of lees de volledige verkiezingsprogramma's van de partijen: