Wat willen de partijen in Midden-Groningen? De standpunten in het kort

Stemhulp Midden-Groningen
Stemhulp Midden-Groningen © RTV Noord
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke plannen en ideeën hebben de partijen? RTV Noord vat de verkiezingsprogramma’s samen.
Dit zeggen de partijen over de belangrijkste thema’s in Midden-Groningen:

Wonen

PvdA: PvdA wil koopwoningen bouwen in alle prijsklassen. Dit kan op grotere locaties zoals de nieuwbouwwijk Vosholen bij Sappemeer of op vrijkomende (school)locaties elders in de gemeente. Ook moeten er betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd. Verder moet er ruimte zijn voor nieuwe woonvormen zoals hoven, flexwoningen en ‘tiny houses’.
GemeenteBelangen Midden-Groningen: Bouwen om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Er is geen ruimte voor (woon)speculanten en er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe woonvormen als 'tiny houses', knarrenhof en buidelwoningen.
SP: Onmiddellijk stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Belangstellenden uit Midden-Groningen krijgen voorrang bij nieuwbouw van koopwoningen. De controle op pandjesbazen en kamerverhuurbedrijven wordt verscherpt.
VVD: Er moeten tweeduizend nieuwe huizen bijgebouwd worden zodat iedereen in de gemeente betaalbaar kan wonen. De VVD geeft voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Voor zowel ouderen als jongeren moeten passende woningen beschikbaar zijn.
ChristenUnie: Inspelen op de markt om meer balans te krijgen op de woningmarkt in Midden-Groningen. Leningen voor jongeren, ouderen en zorgbehoevenden om de woonwensen van deze inwoners waar te kunnen maken. De ChristenUnie wil werk maken van levensloopbestendige woningen en -wijken.
CDA: Er moeten genoeg betaalbare woningen komen voor starters. Door goede afspraken met woningcorporaties zorgt de gemeente voor genoeg sociale huurwoningen. Door op tijd nieuwe bestemmingsplannen te maken voor nieuwbouwwijken kan de gemeente zorgen voor genoeg plek om te bouwen. Huisjesmelkers worden hard aangepakt.
GroenLinks: Invoeren van zelfbewoningsplicht of anti-speculatiebeding om speculanten te bestrijden. Daarnaast actief beleid voor meer sociale huurwoningen: in nieuwe wijken realiseren we tenminste 40 procent sociale huur. Op de plekken waar leegstaande panden staan worden nieuwe huizen of appartementen gebouwd. Ook komt er een maximumprijs voor huurwoningen.
D66: In samenwerking met de woningcorporaties moeten er meer betaalbare huurwoningen komen. Subsidieregelingen voor verduurzaming en isolatie van de woning worden beter toegankelijk gemaakt. Er moeten meer mogelijkheden komen voor particulieren die willen nieuwbouwen.
BBB-LMG: Huizen voor Midden-Groningers, zowel in de grote als in de kleine kernen. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Regelgeving mag verbouwen, aanbouwen of bijbouwen niet in de weg staan. Winkelpanden die langer dan een jaar leegstaan kunnen een woonbestemming krijgen om verpaupering tegen te gaan.

Communicatie met de burger

PvdA: De gemeente moet de termijn van afhandeling van vergunningen en uitkeringen nakomen. Iedereen die een vraag stelt aan de gemeente moet binnen de gestelde termijn een antwoord krijgen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Digitale dienstverlening is prima, maar er moet ook altijd een alternatief zijn voor mensen die minder digitaal zijn onderlegd.
GemeenteBelangen Midden-Groningen: Ambtenaren moeten meer naar de burger toe om zaken op te lossen. Klachten over dienstverlening aanpakken door telefoontjes en mailtjes te beantwoorden en toezeggingen na te komen. Informatie en formulieren dienen bovendien gemakkelijk gevonden te worden op de website van de gemeente.
SP: Gemeente wordt zichtbaarder in de dorpen door werkbezoeken van het college en het organiseren van inloopspreekuren.
VVD: Gemeente moet eerlijk en transparant communiceren over wat wel en niet kan. Daar hoort ook bij dat brieven en formulieren van de gemeente voor iedereen begrijpelijk zijn en dat de telefoon wordt opgenomen wanneer je belt met een vraag. Bovendien moet de digitale dienstverlening en de bereikbaarheid van het gemeentehuis beter.
ChristenUnie: Inwoners moeten altijd de mogelijkheid hebben tot persoonlijk contact met de gemeente en andersom. Het moet voor inwoners van de verschillende gebieden duidelijk zijn bij wie zij terechtkunnen, bijvoorbeeld in de vorm van wijk- of dorpscontactpersonen. Mensen die minder vaardig met nieuwe media zijn, moeten de gelegenheid krijgen dit te leren.
CDA: De gemeente moet online en fysiek goed bereikbaar zijn. Voor inwoners moet het regelen van zaken via de website sneller en makkelijker. Wie niet digitaal vaardig is, moet op papier, telefonisch of door een persoonlijk bezoek geholpen worden.
Groenlinks: GL wil dat de gemeente open communiceert met iedereen. Dat betekent óók dat de gemeente inwoners vertelt wat er met hun ideeën gebeurt. De gemeente stelt zich kwetsbaar op naar de inwoner. Communicatie wordt gedigitaliseerd, maar bewoners moeten ook fysiek terechtkunnen bij een loket. Zulke loketten moeten verspreid staan over de gemeente.
D66: D66 wil het democratisch proces versterken door de inzet van computers en internet. ICT biedt volgens de partij mogelijkheden voor nieuwe vormen van participatie en kan de overheid transparanter maken. Wel moet er altijd een balie blijven waar burgers vragen kunnen stellen of zich kunnen melden voor hulp.
BBB-LMG: De gemeente moet veel beter en actiever communiceren. Beslissingen die direct van invloed zijn op het woongenot van de inwoners moeten fysiek worden besproken op een locatie in de directe omgeving. Betrokkenen dienen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus te ontvangen (dus niet alleen digitaal).

Energietransitie

PvdA: Er is geen ruimte voor grootschalige windparken in de gemeente, wel voor zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. We ondersteunen kleinschalige initiatieven en dorpscoöperaties. We willen Inwoners ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning door het geven van informatie en het verstrekken van subsidies of leningen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen: De partij wenst op geen enkele manier meer mee te werken aan nieuwe wind- of zonneparken.
SP: Geen plek voor nieuwe windmolenparken. Bij nieuwe energieprojecten moet minstens de helft van de opbrengst ten goede komen aan de omwonenden en de gemeenschap. Gemeente moet ervoor zorgen dat zonnepanelen op daken komen.
VVD: Tegen het plaatsen van grote windmolens op land. Met het huidige zonneparkenbeleid en de bestaande windparken draagt Midden-Groningen meer dan zijn steentje bij aan de energietransitie. Milieubewust ondernemen biedt kansen en wordt ondersteund.
ChristenUnie: De gemeente heeft geen initiërende, maar een stimulerende rol bij ontwikkelen van nieuwe energiebronnen. Bijvoorbeeld kleine windturbines bij boeren op het land. Voorwaarde is dat omwonenden moeten kunnen delen in de opbrengst.
CDA: Geen plek meer voor windmolens. Zonneparken alleen in gebied rond A7 en N33. Het CDA wil het gasnet in de toekomst voor waterstof gebruiken. Bij de overstap naar duurzame energie mogen inwoners niet op kosten gejaagd worden. Daarom is voor inwoners met weinig geld de hulp van de gemeente noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie.
GroenLinks: Geen grote windmolenparken meer, wel kansen voor kleine windmolens. Zonnepanelen vooral op daken. Er komt een duurzaamheidsfonds om zoveel mogelijk inwoners van het gas af te krijgen.
D66: Stimuleren van zonnepanelen op daken, plaatsing van kleine windmolens en het starten van nieuwe energiecoöperaties. Innovatie op het gebied van waterstof bevorderen.
BBB-LMG: Overlast door windmolens moet harder worden aangepakt en er mogen geen nieuwe windmolenparken meer komen, tenzij alle aanwonenden daarmee instemmen. Stroomnetwerk op het platteland moet worden aangepast zodat er meer zonnepanelen kunnen worden gelegd op boerenschuren.

Economie

PvdA: Stimuleren nieuwe werkgelegenheid in sectoren recreatie, toerisme en energie. Uitbreiden bedrijfsterreinen in overleg met omliggende gemeenten. Het is belangrijk dat nieuwe bedrijven die zich vestigen in Midden-Groningen veel arbeidsplaatsen opleveren.
GemeenteBelangen Midden-Groningen: De rode loper uitleggen voor bedrijven en instellingen zodat ze zich in Midden-Groningen willen vestigen. Regels aanpassen om bedrijven in de recreatiesector te stimuleren. Werkervaringsprojecten en scholing om werkzoekenden naar een baan te begeleiden.
SP: Tientallen werkzoekenden die geen baan kunnen vinden in het bedrijfsleven wordt een baan aangeboden bij een maatschappelijke instelling.
VVD: Minder regels voor ondernemers. De toeristenbelasting zo laag mogelijk. Met de inkomsten wordt de kwaliteit van recreatie en toerisme verbeterd. Inwoners die bijstand ontvangen maar geen tegenpresentatie leveren zoals het naleven van de sollicitatieplicht verliezen hun uitkering.
ChristenUnie: De maritieme sector, maakindustrie, agrarische sector, detailhandel en vrijetijdseconomie zijn de speerpunten van onze economie. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs om een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te realiseren
CDA: Het gebied langs de A7 moet aantrekkelijk blijven voor industrie door het creëren van ruimte voor bedrijven. De gemeente moet lobbyen voor de ontwikkeling van de Lelylijn. Een goede verbinding met de Randstad en Noord-Duitsland is belangrijk voor werkgevers in onze gemeente. Het CDA wil dat de gemeente boeren ondersteunt met het vernieuwen van hun bedrijf.
GroenLinks: Het in coronatijd opgerichte loket voor zelfstandige ondernemers moet blijven om zzp'ers te ondersteunen. De gemeente investeert in kansrijke banen in de energietransitie. Als mensen zich willen omscholen of bijscholen, dan helpt de gemeente hierbij.
D66: Experimenteren met een basisinkomen. Toerisme en recreatie bij Schild- en Zuidlaardermeer stimuleren. Inzetten op omscholing richting zorg, techniek en onderwijs. Sectoren waar veel mensen nodig zijn.
BBB-LMG: De gemeente moet maatwerk leveren voor ondernemers. Tegen de plannen voor een bedrijvenpark aan de Rengerslaan in Kolham en in Meeden
Bekijk hieronder de volledige verkiezingsprogramma's: