Wat willen de partijen in Oldambt? De standpunten in het kort

Stemhulp voor Oldambt
Stemhulp voor Oldambt © RTV Noord
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke plannen en ideeën hebben de partijen? RTV Noord vat de verkiezingsprogramma’s samen. Dit zeggen de partijen over de belangrijkste thema’s in Oldambt:

Wonen

Oldambt lijkt niet langer een krimpgebied te zijn. Er is vraag naar woningen, ook in de gemeente. Hoe moet de gemeente nu omgaan met leegstand en het bouwen van nieuwe woningen - en voor wie?
PvdA: Schouders zetten onder een divers, betaalbaar en kwalitatief goed woningaanbod de komende jaren, zowel huur als koop. Ook in de dorpen kan meer gebouwd worden. Ook kijken naar nieuwe woonvormen als generatiewoningen en 'knarrenhofjes' en naar tijdelijk huren in leegstaande panden. Kwetsbare panden worden aangepakt.
SP: Er komen voldoende betaalbare huurwoningen en een eigen gemeentelijk woningbedrijf. Ouderen kunnen in een vertrouwde omgeving met buurtzorg blijven wonen. Voor jongeren zijn er goede startmogelijkheden
VVD: Zo spoedig mogelijk minimaal 1750 woningen bijbouwen; negenhonderd in Blauwestad. In Scheemda en de dorpen kunnen er 850 worden gebouwd. De locaties zijn er al. Voldoende woningen in het midden en hogere segment. Aan de slag met vormen als tiny houses of het opsplitsen van grotere gebouwen. Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen. Geen voorrangsposities voor statushouders.
VCP: De gemeente heeft de ambitie negenhonderd woningen te laten bouwen. Wij vinden dat vijftig procent van deze woningen in de sociale huursector gerealiseerd moeten worden. Daarvoor een eigen grondbedrijf oprichten en zelf sociale huurwoningen realiseren. Geen sloop van huurwoningen en karakteristieke panden. Een deel van de nieuw te bouwen woningen beschikbaar stellen voor starters die willen kopen.
Gemeentebelangen Oldambt: Aantrekkelijke woonomgeving bieden, met maatwerk voor de dorpen. Ook voor mensen met een zorgbehoefte moeten er voldoende aangepaste woningen zijn. Actiever inspelen op tekort aan studentenhuisvesting in Groningen. Omdat er veel behoefte is aan woningen, moedigen we plannen aan. De bestaande woningvoorraad zoveel mogelijk behouden. Hergebruik leegstaande panden stimuleren.
Partij voor het Noorden: Samen met de woningcorporaties streven naar voldoende en goede huisvestingsmogelijkheden, voor onder andere ouderen, jongeren, alleenstaanden en nieuwe Oldambtsters. Op de plek van het voormalig Sint Lucasziekenhuis zien we het liefst een combinatie van winkels en wonen.
CDA: In alle wijken, dorpen en kernen mogelijkheden voor nieuwbouw. Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren. Met woningcorporaties maakt de gemeente afspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Hoeveel regels voor woningbouwinitiatieven beperken. Flexibel bouwen met verschillende woonvormen; leegstaande (agrarische) bedrijfsgebouwen een woonbestemming geven. In Winschoten de locaties St. Lucas en Blaauw zo snel mogelijk ontwikkelen tot gebied voor wonen, werken, winkelen en recreëren.
D66: Meer betaalbaar woningaanbod voor jongeren en jong professionals + hippe seniorenwoningen hub aan de rand van het centrum van Winschoten. Geef leegstaande (winkel)panden een woonbestemming. Behoud Oldambster boerderijen.
ChristenUnie: Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, voor een grote diversiteit aan woonwensen, in alle kernen. Zoveel mogelijk levensloopbestendig bouwen. Voorkomen dat lokale woningen in handen van grootschalige opkopers vallen: ‘wie koopt die woont’. Leegstaande panden kunnen transformeren.
Oldambt Aktief: Meer woningbouw, vooral in de sociale sector. De woningvoorraad moet sterk uitgebreid worden en er moet niet meer worden gesloopt. Het renoveren en verduurzamen van woningen is belangrijk om het slopen te stoppen. Ook na de renovatie moeten de huizen betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Het is belangrijk dat er levensloopbestendig wordt gebouwd. Ook in de dorpen moet weer gebouwd worden!
GroenLinks: Voldoende betaalbare huurwoningen voor jong en oud. Stimuleer de ontwikkeling van kleinschalige wooncomplexen zoals het 'knarrenhof'. Voor starters kijken naar een starterssubsidie, die - indien sprake is van verkoop binnen vijf jaar - terugbetaald moet worden en daarmee weer ten goede komt aan een andere starter op de woningmarkt.
BVNL: Geen verkiezingsprogramma.
PVV: Bouwen moet in alle soorten woonvormen gestimuleerd worden. Inzetten op starterswoningen en studentenwoningen creëren: je bent in een half uur in Groningen. Geen ellenlange procedures. Inbreiding en uitbreiding voor alle plaatsen binnen de gemeente. Eigen inwoners eerst bij toewijzing huurwoning of bouwkavel; ook geen voorrang van statushouders.
Lijst 14 Blanco: Geen verkiezingsprogramma.
Zonnepark Ommelanderwijk
Zonnepark Ommelanderwijk © PowerField

Nieuwe energie en verduurzamen

Waar komen de zonneparken in de gemeente? En windparken? Krijgt het Ommelander Ziekenhuis een zonnepark van 250 hectare om zijn positie financieel te versterken?
PvdA: Energieadvies bieden aan inwoners. Energiearmoede voorkomen. Eerst kijken naar daken en vervolgens naar energielandschappen, zoals ten westen van Oldambt. De keuzes voor het plaatsen van zonneparken zullen niet eenvoudig zijn, maar we gaan deze niet uit de weg. Vergroening en omzoming met bomen, omdat dit de geluidshinder van windmolens kan wegnemen.
SP: Partijen als Powerfield (met vrijwel geen werkgelegenheid) hoeven niet meer op vestigingsvoordeeltjes te rekenen. Er komt een gemeentelijk (of provinciaal) energiebedrijf. Natuurbehoud en initiatieven voor versterking van de biodiversiteit worden beloond.
VVD: Per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. We ondersteunen de energiesector actief. Ontwikkelaars van energieprojecten maken afspraken over vergoedingen voor de aantasting van het landschap. Deze gelden moeten ten goede komen aan het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. In de veehouderij schrappen we belemmerende regelgeving voor het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie (kleine molens) en zonnepanelen.
VCP: Geen windmolen- en grote zonneparken in het open landschap. Wij blijven ons verzetten tegen steeds hogere windmolens. Wij pleiten voor alleen kleine 15 meter hoge windmolens welke geplaatst worden daar waar ze nut en noodzaak gewenst zijn.
Gemeentebelangen Oldambt: Windturbines zijn niet welkom in onze mooie gemeente. Wel zijn kleine windmolens (van 15 m) bij bijvoorbeeld agrarische bedrijven mogelijk. Zonneparken alleen als ze niet ten koste gaan van het open landschap en op voldoende afstand zijn van woningen. Inwoners moeten meeprofiteren in de opbrengst. Gelet op de negatieve ervaringen in Finsterwolde en Winschoten zijn wij geen voorstander van biomassa-installaties.
Partij voor het Noorden: We hebben een opgave te doen met ons allen voor ons uiteindelijke grote doel om minder aardgas te gebruiken. Voorlopig kan dat met zonneparken en zonnepanelen op daken. Draagvlak en het meeprofiteren van de opbrengst staan bij ons bovenaan. We willen ook inzetten op energiebesparing in huis. Geen grote windmolens in Oldambt. Kleinere dorpsmolens en molentjes op boerenerven wel toestaan.
CDA: Ruimere regelingen voor investeren in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis. We willen dat inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen aan kleinschalige energiecoöperaties en streven naar 50% lokaal eigendom. Het opwekken van energie met zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. Grote windmolens passen hier niet bij. CDA Oldambt vindt het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda belangrijk en zet zich in om de hier geboden zorg te behouden in Oldambt.
D66: We zien een rol voor energiecollectieven en kleine buurtwindmolens. Omwonenden moeten meeprofiteren van de opbrengsten van kleine windmolens en zonneparken. De windmolens in Delfzijl en N33 zorgen voor hinder bij inwoners, maar ze dragen niet bij aan de doelstelling van onze gemeente m.b.t. het opwekken van energie. Dat willen we aanpassen. Rode nachtlampen op windmolens uit. Liever geen zonneparken direct tegen dorpen en steden aan. Wij werken niet mee aan nieuwe centrales die houtige biomassa verbranden. We steunen juist wel initiatieven om vanuit reststromen energie op te wekken, zoals het project in Nieuwolda en Wagenborgen. We willen voorloper zijn bij innovatieve projecten zoals een warmtenet in Winschoten. Inwoners ondersteunen bij isolatie en warmtepompen.
ChristenUnie: Mensen leren om duurzame keuzes te maken. Lokale energiecoöperaties hebben voorkeur boven grote, niet-lokale zon- en windparken. Bij zon- en windenergie is niet de oppervlakte van de parken bepalend, maar de opbrengst van een locatie en de inpasbaarheid.
Oldambt Aktief: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
GroenLinks: Tegen het verder ontwikkelen van grootschalige windparken in ons gebied. Daar waar ze al gepland staan, worden de inwoners ruimhartig gecompenseerd. Wel voor kleinschalige windmolens bij dorpen en agrarische bedrijven. Er moet wel draagvlak voor zijn. Bij de aanleg van zonneparken is biodiversiteit belangrijk. Panelen moeten zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken. Een energiestimuleringsfonds en energiecoaches voor inwoners die zelf niet de financiële middelen hebben energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente stimuleert de aanleg van warmtepompen.
BVNL: Geen verkiezingsprogramma.
PVV: Uitgestrekt polderlandschap niet vernielen door windmolens, zonneparken etcetera. Kernenergie is een prima oplossing.
Lijst 14 Blanco: Geen verkiezingsprogramma.
De beoogde locatie van het bedrijventerrein bij Westerlee
De beoogde locatie van het bedrijventerrein bij Westerlee © Marco Grimmon/RTV Noord

Industrieterrein Westerlee

De provincie, Midden-Groningen, Veendam en ook gemeente Oldambt zien heil in een industrieterrein tussen Westerlee en Scheemda - specifiek voor bedrijven die twintig hectare of meer nodig hebben. Hoe staan de partijen hier tegenover?
PvdA: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
SP: Datareuzen als Google hoeven niet meer op vestigingsvoordeeltjes te rekenen.
VVD: Alle industrieterreinen zijn verkocht. De gemeente is op initiatief van de VVD Oldambt begonnen met het inventariseren van nieuwe terreinen. Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert Oldambt een gezonde lokale economie en meer banen.
VCP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
Gemeentebelangen Oldambt: Ervoor zorgen dat de bedrijventerreinen gevuld blijven en waar nodig worden uitgebreid. De uitbreiding moet wel landschappelijk inpasbaar zijn. Voorstander van een omgevingsplan met ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden voor ondernemers.
Partij voor het Noorden: We kijken zeer kritisch naar de plannen tussen Westerlee en Scheemda. Kritisch op de komst van meer datacenters naar Oldambt. Megabedrijven die veel energie vragen en weinig werkgelegenheid opleveren, hebben niet onze voorkeur.
CDA: Nieuwe initiatieven mogen niet leiden tot (grootschalige) clustering van bebouwing voor bedrijven of energievoorziening en daardoor een (te) grote invloed hebben op de omliggende dorpen en omgeving.
D66: We investeren in een goed vestigingsklimaat in Oldambt. Een gemeente die over de grenzen kan kijken naar samenwerking met Duitsland en de Eemshaven.
ChristenUnie: Wij willen ruimte voor investeringen en bedrijvigheid, zodat werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Er is geen ruimte voor nieuwe zware industrie in Oldambt.
Oldambt Aktief: Wij vinden dat we meer inkomsten moeten creëren, bijv. inkomsten uit recreatie en toerisme. Maar ook industrie en bouw geeft meer financiële instroom in gemeentelijke belastingen.
GroenLinks: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
BVNL: Geen verkiezingsprogramma.
PVV: Vooral ondernemers creëren banen. Gemeente moet aantrekkelijke voorwaarden creëren.
Lijst 14 Blanco: Geen verkiezingsprogramma.
Een hek rond een boorlocatie van Nobian
Een hek rond een boorlocatie van Nobian © Marco Grimmon/RTV Noord

Zoutwinning

Zoutbedrijf Nobian wil twaalf nieuwe zoutputten slaan aan de zuidkant van Winschoten. Dat zorgt, met het oog op mijnbouw, voor zorgen van omwonenden. Of de plannen doorgaan, hangt af van de gemeenteraad. Hoe kijken de partijen ernaar?
PvdA: We zijn uiterst kritisch op ontwikkelingen rondom zoutwinning, omdat nog niet voldoende helder is of en in welke mate hierdoor nieuwe mijnbouwschade kan ontstaan.
SP: Veel van de opbrengsten van windmolens, gas- en zoutmijnbouw, verdwijnen in de zakken van rijke ondernemingen. Wij, de Oldambtsters, horen hier de vruchten van te plukken.
VVD: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma.
VCP: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma.
Gemeentebelangen Oldambt: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma.
Partij voor het Noorden: Aandacht vragen voor de vergoeding van schade door gestapelde mijnbouw, niet alleen door gas-, maar ook door zoutwinning.
CDA: De gemeente moet zich inspannen voor een gelijke behandeling van schadegevallen, zowel bij gas- als zoutwinning, en duidelijkheid over de toekenning van schade zonder telkens wisselende uitgangspunten.
D66: Snelle vermindering van de gas- en zoutwinning in Oldambt en rechtvaardige schadeafhandeling en versterkingsopgave. Geen nieuwe zoutwinningslocaties binnen onze gemeente zolang niet absoluut duidelijk is dat dit veilig is en zonder schade aan woningen, natuur en landschap kan plaatsvinden.
ChristenUnie: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma.
Oldambt Aktief: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma.
GroenLinks: Tegenstander van een kerncentrale en het opslaan van radioactief afval in lege gasvelden of zoutcavernes.
BVNL: Geen verkiezingsprogramma.
PVV: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma.
Lijst 14 Blanco: Geen verkiezingsprogramma.

Lees hier de volledige verkiezingsprogramma's:

PvdA | SP | VVD | VCP | Gemeentebelangen Oldambt | Partij voor het Noorden | CDA | D66 | ChristenUnie | Oldambt Aktief | GroenLinks | BVNL (geen eigen programma) | PVV | Blanco (geen programma)