Coalitie Het Hogeland heeft akkoord op hoofdlijnen en staat open voor suggesties

Het gemeentehuis van Het Hogeland in Uithuizen
Het gemeentehuis van Het Hogeland in Uithuizen © RTV Noord
In de nieuwe gemeente Het Hogeland is er een coalitieakkoord bereikt. GemeenteBelangen, PvdA, GroenLinks en VVD willen samen met de inwoners bouwen aan een (nog) sterkere gemeente. Maar niet voor alle onderwerpen is een koers bepaald. Daar willen ze samen met de inwoners en de oppositie richting aan geven.
De partijen komen dus niet met een dichtgetimmerd akkoord en willen vooral werken vanuit ‘kernwaarden’ zoals ze het zelf noemen, punten waar de coalitie naar streeft.
'Het is echt een akkoord op hoofdlijnen maar wel met duidelijk accent. Hoe we met elkaar omgaan en hoe we de gemeente zien', zegt GemeenteBelangen lijsttrekker Eltjo Dijkhuis. 'Daarin roepen we de andere partijen en inwoners op om de gemeente samen met ons nog beter te maken.'
Als er nieuwe ontwikkelingen in de gemeente zijn, of er moeten bepaalde projecten worden opgestart dan zal de coalitie kijken of deze passen bij de kernwaarden. Is er aandacht en respect voor het unieke landschap, koestert het de aantrekkelijke leefomgeving, versterkt het sociale samenhang of ondersteunt het veelzijdig ondernemerschap.

Speerpunten

Verder wil de coalitie aan de slag met een aantal pijlers:
  • Verbinding leggen tussen de verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied: landbouw, natuur, klimaat, recreatie, water en verduurzaming
  • Verrijken van het dorpse leven
  • Duurzaam ondernemerschap
  • Iedereen moet mee kunnen doen
'Deze vier pijlers staan de komende tijd voorop. Er staan ook een heleboel niet in. We hadden kunnen kiezen voor een 300 pagina's tellend document, maar we kiezen er bewust voor om alles zo eenvoudig en uitlegbaar mogelijk te houden', aldus Dijkhuis.
Er waren volgens hem geen breekpunten tussen de partijen. 'Qua onderwerpen verschillen we niet heel van gedachten. Sommige punten vergden wat meer discussie dan de andere. Maar we zijn er op een hele mooie manier uitgekomen.'

Aanvullen

De partijen laten weten dat het akkoord aangevuld kan worden met nieuwe dingen omdat ze het moeilijk vinden om in de toekomst te kijken. Ook gezien de crisissituaties die er zijn of op de gemeente afkomen, zoals de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.
'Daarom nemen we de ruimte en tijd om ons coalitieakkoord aan te vullen of aan te scherpen. Er zullen op ons pad nog vele kleine en grote onderwerpen komen waar we in dit coalitieakkoord geen richting voor hebben bepaald', schrijven de coalitie partijen.
Eerder lieten de partijen al weten dat er vijf wethouders komen. De vorige collegeperiode waren dit er vier.
Eltjo Dijkhuis, Karens Hansems, Mariëtte de Visser, Arjen Nolles en Stefan van Keijzerswaard
Eltjo Dijkhuis, Karens Hansems, Mariëtte de Visser, Arjen Nolles en Stefan van Keijzerswaard © Gemeente Het Hogeland

Coalitieakkoord

Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
- Nieuwe woningbouw op Folkerda in Bedum.
- De verkenning naar woningbouw in de centrumdorpen en Uithuizen afronden en vertalen naar een concreet programma voor uitvoering en prioritering.
- Ruimhartig omgaan met initiatieven voor (her)bewoning van bestaande panden, zoals vrijkomende boerderijen of winkels.
- Aanscherpen van de regels rond de recreatieve en tijdelijke verhuur van woningen, bijvoorbeeld door een zelfbewoningsplicht.
- Ruimte zoeken voor tijdelijke huisvesting van werknemers in de Eemshaven.
- Versterking van huizen en dorpsvernieuwing zo opzetten en vormgeven dat het een brede
bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp.
- Verduurzamen van de sportaccommodaties en de vijf zwembaden in Het Hogeland.
- Aan de slag met sportieve en recreatieve ontwikkeling van een nieuwe fietsroute de ‘bult van Usquert’.
- Geen extra gaswinning in Het Hogeland, ook niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
- Het verplaatsen van het aardgascondensaatoverlaadstation in Roodeschool naar de
Eemshaven als de nieuwe winning van aardgas op zee doorgaat.
- Ontwikkeling van de Oostpolder als uitbreiding van de Eemshaven.
- Behouden en versterken van het openbaar vervoer in en naar onze gemeente.
- Versterken van het ondernemerschap i.s.m. het Ondernemersplatform.
- Voortdurende inspanning om opleiding, werk en scholing te koppelen zodat zoveel mogelijk inwoners in staat zijn om een passende baan te vinden.
- Veilige schoolroutes en veilige routes naar sport.
- Veilige plekken om met leeftijdsgenoten samen te komen, zoals de jeugdsozen.
- Kinderen die in armoede opgroeien kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten, zich ontspannen en ontwikkelen.
- Werkplein Ability verder ontwikkelen als een breed leer-werkbedrijf voor vele doelgroepen.
- Vakland Hogeland verder ontwikkelen.
Het coalitieakkoord is al voorgelegd aan alle leden van de coalitiepartijen. Die gaven hun goedkeurig. Binnenkort wordt het akkoord besproken in de raad.