Provincie: 'Aanpak stikstof lijkt haalbaar, maar we willen eerst meer duidelijkheid'

Johan Hamster
Johan Hamster © Jan Buwalda
Het provinciebestuur denkt dat het doel om de stikstofuitstoot in Groningen te verlagen weliswaar haalbaar is, maar alleen onder de juiste voorwaarden. Het beruchte stikstofkaartje van de minister wordt losgelaten. 'Wij willen onze eigen aanpak vormgeven', zegt gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie). 'Groningen is een landbouwprovincie en Groningen blijft een landbouwprovincie.'
De provincie gaat aan de slag met een eigen gebiedsplan waarin de opgaven voor stikstof, klimaat en waterkwaliteit bij elkaar komen. Maar het provinciebestuur heeft nog wel tien vragen en voorwaarden voor het Rijk die ze beantwoord wil zien.

Perspectief voor boeren

'Die aandachtspunten gaan over bijvoorbeeld helderheid van de doelen voor klimaat en waterkwaliteit, want het gaat nu alleen nog over stikstof', legt Hamster uit. 'Maar we willen ook helderheid over de middelen en vooral perspectief voor de agrariërs, van wie we heel veel vragen.'
Hamster pleit ervoor om de boeren zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun toekomstperspectief. 'De agrariërs die blijven boeren moeten wel een goede boterham kunnen verdienen. Deels kunnen we daar zelf een rol in spelen, door agrarisch natuurbeheer. Maar we hebben ook deels het Rijk en de minister nodig.'

Lastige keuzes

Lastige keuzes moeten er hoe dan ook gemaakt worden, realiseert het provinciebestuur zich. 'De uitdaging wordt om samen met de agrariërs, boerenorganisaties, inwoners, natuurorganisaties, waterschappen, industrie, mobiliteitssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties invulling te geven aan de opgaven waar we als maatschappij voor staan, wat tegelijkertijd perspectief biedt voor de toekomst. '

Proces onder druk?

Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een eerste opzet van het gebiedsplan klaar is. Daarvoor worden in het najaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle sectoren.
Hoe voortvarend Groningen aan de slag gaat met het gebiedsplan is echter afhankelijk van de vraag in hoeverre het Rijk 'concreet en adequaat' antwoordt op de tien punten van het provinciebestuur. Als dat niet gebeurt? Hamster: 'Dan komt het hele proces onder druk te staan.'