Grondwaterpeil verhogen moet verzakking van huizen tegengaan

Koeien in de wei
Koeien in de wei © Ilona de Groot\RTV Noord
Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om verzakking van huizen tegen te gaan en om de CO2-uitstoot te verminderen. Bodemdaling zorgt onder meer in de provincie Groningen voor steeds meer problemen.
Vrijdag wordt een pakket met maatregelen verwacht, schrijft De Telegraaf. Daar zitten maatregelen bij over het waterpeil en de waterkwaliteit en hoe de stikstofuitstoot terug moet worden gebracht.

Verzakkende huizen

Het waterpeil moet omhoog om verzakking van huizen tegen te gaan. Eerder dit jaar werd duidelijk dat door de aanhoudende droogte honderdduizenden huizen dreigen te verzakken. Een deel daarvan ook in onze provincie.
Het kwetsbaarst zijn huizen die niet op betonnen palen of een betonnen fundering zijn gebouwd. Het zijn huizen van voor 1980, die nog op houten palen staan en in veenweidegebied of kleipolders staan. Naast de provincie Groningen gaat het om de regio's West-Nederland en Noord-Friesland.
Onderstaande kaart toont de verwachte bodemdaling in Nederland tot het jaar 2050. Hoe roder de kleur, hoe groter de daling.
Bodemdaling op kaart
Bodemdaling op kaart © Nieuwsuur/TNO/Deltares

Hinder voor melkveehouders

Het kabinet wil onder meer het waterpeil in de veenweidegebieden verhogen zodat het veen minder CO2 uitstoot. Veen gaat rotten als het droger komt te liggen en stoot daarbij broeikasgas uit.
Vooral melkveehouders in veenweidegebieden in het Noorden en Oosten van ons land, en in het Groene Hart, kunnen hinder ondervinden van de plannen: op nattere weilanden kunnen koeien moeilijker rondlopen en tractors niet rijden. Ook kan de vegetatie veranderen en komen er meer (moeras)planten, waar koeien niet van eten.
De gebieden in Groningen met de grootste verwachte bodemdaling:
Verwachte bodemdaling provincie Groningen
Verwachte bodemdaling provincie Groningen © Klimaateffecatlas

Bouwen in de toekomst

Bij de maatregelen waar het kabinet mee komt zal ook aandacht zijn voor het bouwen in de toekomst. Daarbij moet meer rekening worden gehouden met de risico's van bouwen in laaggelegen gebieden en overstromingsgevaar van grote rivieren.
Wetenschappers waarschuwden eerder al dat Nederland de komende decennia niet meer moet bouwen op risicovolle plekken. Ook de waterschappen vroegen al aandacht voor de mogelijke schade van bouwen op verkeerde plekken.

Plan van aanpak

Het kabinet zal naar verwachting vrijdag meer bekendmaken over een plan van aanpak, samen met provincies en waterschappen. Ook voor kustgebieden komt een plan van aanpak, onder meer met het oog op verzilting.
Rietproef Lauwersmeer staat los van plan
In het Lauwersmeergebied heeft vorig jaar een rietproef plaatsgevonden om het grondwaterpeil met veertig centimeter te verhogen. Deze proef staat los van de plannen van het Rijk rondom het verhogen van het grondwaterpeil.

In het Lauwersmeergebied werd het waterpeil slechts een deel van het jaar verhoogd. Het doel hiervan is om oprukkende bomen en struiken te 'verdrinken' waardoor rietkragen de kans krijgen om weer aan te groeien. Dat is gunstig voor vogels die leven in het riet, zoals de blauwborst en de rietzanger. De uitkomsten van de proef zijn hier te vinden.