Dwarsliggers

Nu weer: vleermuizen versus bomenkap. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn belangenbehartigers, of dwarsliggers, of hoe je ze ook noemen wilt, die er iets van vinden, en dus dat iedereen er iets van moet vinden. Maar het gaat hier om Algemeen Belang versus Particulier Belang. Of: om gezond verstand versus hobbyisme.

Wet veranderen

Het algemeen belang vraagt oplossing van immense problemen, zoals het verkeersinfarct rond Groningen. Dan dicteert het gezond verstand dat hobbyisme (particulier belang) moet wijken. Die vleermuizen kwamen ooit van elders. Daarheen kunnen ze nu ook: naar elders. Niets houdt ze tegen; waarom wij dan wel? Een schone taak voor politici: doen wat in het belang van allen is, en zonodig dan maar de wetgeving veranderen!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Bescherm wat zwak is

De natuur en de biodiversiteit gaan nog steeds achteruit. Daarom is het beschermen wat zwak is helemaal niet doorgeslagen. Bovendien houdt wet- en regelgeving niet zo maar even iets tegen. Als tegenstrijdige belangen moeten worden afgewogen zijn er de rechters die oordelen of besluiten op goede gronden zijn genomen. De wetgever heeft hen daarbij speelruimte gegeven om te toetsen. Dat is nu eenmaal hun werk en een serieuze zaak.

Niet over zeuren

Het gaat pas 'fout' als projectverantwoordelijken, waaronder overheden zelf, hun analyses niet compleet hebben, jurisprudentie negeren of te gemakkelijk en soms arrogant hun eigen ding doen. Dat kan veel geld en tijd kosten en dat kun je de vleermuizenwerkgroep niet in de schoenen schuiven. Kortom, hou simpelweg rekening met de natuur en vooral niet over zeuren.

Wiebe van der Ploeg was tot voor kort  bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Het kleine eren

De  tegenstelling economie versus ecologie, of zoals hier: vleermuis of verkeersstroom doet veronderstellen dat het kiezen voor het ene, het andere uitsluit. Ik denk dat we aan onszelf verplicht zijn te zoeken naar het én-én, al was het maar omdat zowel een goede verkeersdoorstroming op de Ringweg als een gezond milieu, met diversiteit in flora en fauna, een algemeen belang is. Aangezien bescherming van zwakke elementen niet vanzelfsprekend is, is er wetgeving ontwikkeld die in ieder geval dwingt om alle belangen te wegen, ook die van het kleinste schepseltje.

Oplossing afdwingen

Van wetgeving kan je last hebben, maar het is de enige manier om de boel een beetje eerlijk te laten verlopen. Het is goed dat de Raad van State alle betrokkenen dwingt een oplossing te zoeken. Ik nodig trouwens op persoonlijke titel alle vleermuizen uit naar Kardinge te komen: wij genieten van hun schemervluchten! En overigens blijft het een sneue conclusie dat de huidige Ring eigenlijk de interne Stadsverdeelring is en we veel meer geholpen zouden zijn met een meer Regionale verdeel-Ring. Lijkt me een nog moeilijker discussie te worden dan deze...

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Hard tegen zacht

In een democratie moeten volksvertegenwoordigers belangenafwegingen maken. Wanneer op democratische wijze wetten tot stand zijn gekomen, die bijzondere dieren of planten moeten beschermen (en daar zijn naar mijn ervaring altijd heel veel discussies, beleidsnotities, argumentaties aan vooraf gegaan), dan heeft een ieder het recht om nieuwe plannen te toetsen aan deze wetgeving. Dit kan soms frustrerend zijn of als zinloos worden ervaren. Het gaat in deze gevallen vaak om het afwegen van harde (economische) belangen en zachte (immateriële) waarden.

Zorgvuldig

De kracht van een goed functionerende democratie is dat zij alle belangen, klein en groot tegen elkaar afweegt. Economische belangen zullen niet altijd kunnen zegevieren. Zorgvuldige afweging moet voorop staan. Schieten we te ver door dan is ook daar het democratisch proces voor. Niet zomaar ad-hoc wetten schrappen maar opnieuw een belangenafweging en spelregels maken, gedragen door een meerderheid en gestoeld op (ook) internationale wetgeving.Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Doorstroming

Bij het ontwerpen van het nieuwe concept Zuidelijke Ringweg was er sprake van een matig besef aan inclusief denken. Plotseling was er in 2007 veel geld voor de ombouw vrij gekomen. De nieuwe weg werd gepland door een ingewikkeld gebied met veel afslagen. Door woonwijken, door natuur. Over waterwegen. Doorstroming op de nieuwe weg krijgt politieke prioriteit! De stoplichten bij het 'beruchte Julianaplein' verdwijnen, de Zuidelijke (verdeel)Ringweg wordt autoweg.

Dit was te voorzien

Andere aspecten worden ingewikkelder, zoals het behouden van voldoende afslagen naar de stadswijken en het respecteren van natuurwaarden. De raadsleden werden tijdig intensief betrokken bij de planvorming. Men wist dus van de zwakke aspecten van de plannen. Daar is in de besluitvorming te weinig rekening mee gehouden; de vertraging was dan ook te voorzien.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

We slaan door

Ja, dat is altijd een dilemma. Natuur of asfalt in dit geval. Mijn mening is dat we op dit terrein op een negatieve manier doorslaan. Natuur moet zijn plaats hebben in de ruimtelijke ordening, maar ook andere zaken. Het is goed dat er partijen zijn die zich inzetten voor de natuur. Echter deze slaan door op een manier dat weinigen hier nog begrip voor kunnen opbrengen.

Vooruitgang

En dat is jammer, want de weg waar het om gaat moet er gewoon komen. We willen de vooruitgang toch niet tegenhouden? En de vleermuizen vinden echt wel een andere plek. We hebben immers heel veel natuur in onze mooie provincie. Laten we met elkaar zorgen voor evenwicht,  dat geldt zeker voor de groepen die dit nu proberen tegen te houden. Wellicht wordt het tijd dat we dit soort zaken wettelijk gaan vastleggen, zodat het voor overheden eenvoudiger wordt. 

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...